Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Wydawnictwa > AGS

Wydawnictwa

Idż do:

ACTA GEOGRAPHICA SILESIANA      ISSN 1897-5100

Acta Geographica Silesiana is an international Open Access (OA) multidisciplinary journal concerned with all aspects of the interactions between man, eco-systems, agro-systems and the Earth. Submission of papers in applied environmental chemistry, ecology, biogeochemistry and environmental sciences are particularly encouraged.

Papers received by us are sent to two experts (peer review) anywhere in the world for comments and review and if both the experts approve, then and then paper is accepted for publication. This peer review process takes 30 days from the date of submission of manuscript. We will inform acceptance or rejection of manuscript by experts in 30 days from date of submission of manuscript. After acceptance we try to publish manuscripts at earliest depending upon the number of manuscripts already approved.

The language of the journal are Polish, English and Russian. Published four times a year: January, April, July and October.

The scope of this multidisciplinary journal will encompass the following subjects.

The electronic version (ISSN 1897-5100) of the magazine is its reference. Articles, published in Acta Geogra-phica Silesiana, are made available for educational purposes in electronic form on the Web page magazine in the formula Open Access, licenced under CC BY-NC-ND 3.0.

The journal Acta Geographica Silesiana is indxed in: DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.


Acta Geographica Silesiana jest międzynarodowym czasopismem interdyscyplinarnym w formule Open Access (OA), dotyczącym różnych aspektów interakcji pomiędzy człowiekiem, ekosystemami, agroekosystemami oraz procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Publikuje artykuły z zakresu chemizmu środowiska, biogeo-chemii, ekologii oraz – zwłaszcza – szeroko pojętych zagadnień środowiskowych.

Przysłane teksty są recenzowane (peer review) przez 2 ekspertów, a po ich opinii artykuł będzie zaakceptowany lub odrzucony. Procedura ta obejmuje okres do 30 dni od daty złożenia maszynopisu. Po akceptacji artykuły będą publikowane możliwie jak najszybciej.

Czasopismo przyjmuje artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Poszczególne numery ukazują się 3 razy w roku (luty, czerwiec i październik).

W zakres interdyscyplinarnego czasopisma Acta Geographica Silesiana wchodzą następujące zagadnienia:

Wersja elektroniczna czasopisma (ISSN 1897-5100) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Objętość przysyłanych prac nie powinna przekraczać 15-20 znormalizowanych stron, włączając w to wszystkie załączniki. Wymagany jest podział treści prac na rozdziały oraz sposób cytowania literatury i spis bibliografii zgodny z dotychczasowymi wydaniami. Materiał ilustracyjny – w postaci plików jpg.

Czasopismo Acta Geographica Silesiana jest indeksowane w: DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.


Rada Redakcyjna (Editorial Board):
Tadeusz SZCZYPEK - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec - redaktor naczelny (Editor in Chief)
Wiaczesław ANDREJCZUK - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - redaktor tematyczny – geografia fizyczna (thematic editor – physical geography)
Jolanta PEŁKA-GOŚCINIAK - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec – redaktor językowy (language editor)
Ivan I. PIROZHNIK - Akademia Pomorska, Słupsk – redaktor językowy (language editor)
Oimahmad RAHMONOV - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec - redaktor tematyczny – ekologia (thematic editor – ecology)
Jerzy RUNGE – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec –redaktor statystyczny (statistical editor)
Maria TKOCZ - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec - redaktor tematyczny – geografia społeczno-ekonomiczna (thematic editor – socio-economic geography)

Rada Naukowa (Associate editors):
Mirzohamdam E. CHOŁBIEGOW - Tadżycki Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Awicenny, Duszanbe (Tadżykistan)
Radosław DOBROWOLSKI – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Jacek JANIA - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Karel KIRCHNER - Instytut Geoniki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno (Czechy)
Marzena LAMPARSKA – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Regina MORKUNAITE - Instytut Geologii i Geografii, Wilno (Litwa)
Magdalena RATAJCZAK-SZCZERBA - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Bogdan RIDUSZ - Narodowy Uniwersytet Czerniowiecki im. J. Fiedźkowicza, Czerniowce (Ukraina)
Fiodor A. ROMANIENKO - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Moskwa (Rosja)
Walerian A. SNYTKO - Instytut Geografii im. W. B. Soczawy SO RAN, Irkuck (Rosja)
József SZABÓ - Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn (Węgry)
Zdeněk SZCZYRBA - Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechy)
Borys P. WŁASOW - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk (Białoruś)

Wydawca :
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

Adres redakcji:
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368 93 89
e-mail: bajkal58@wp.pl , ags.czasopismo@gmail.com
Archiwum numerów

nr 11/3(27)

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Doroz-Tomasik H., Wolak D. - Komercjalizacja w turystyce a opinie turystów.

3. Fajer M., Waga J. M. - Turbiny wiatrowe na obszarach osuwiskowych. Przykład błędu w planowaniu przestrzennym z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

4. Jaguś A. - Kaskada Soły jako źródło wody wodociągowej.

5.Namzałow B. B.,Snytko W. A., Wika S., Szczypek T. Charakterystyka roślinności psammofilnej Manchan-Ełysu (Za-bajkale Zachodnie)

6. Nita J., Nita M. - Geoturystyczne walory gminy Janów.

7. Pirozhnik I. - Tendencje transformacji gospodarczej i rozwoju regionalnego Białorusi.

nr 11/2(26)

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Andrejczuk W. - Krajobraz krasowy w ujęciu synergetycznym.

3. Dyszy M. - Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002-2015.

4. Krasnopolskaja N., Potapowa A., Benediuk W., Pgrebskij T. - Socialno-ekonomiczeskije aspiekty formirowanija i ispolzowanija obrazowatielnogo potienciała (na primierie ...).

5. Kupka R. - Budowa wewnętrzna wału wydmowego w okolicach Kokotka nad Małą Panwią.

6. Lamparska M. - Osiedla patronackie w cywilizacyjnej przestrzeni Europy. Kulturowe dziedzictwo robotniczej codzienności.

7. Szczypek T., Piontek K. - Rzeźba eoliczna w okolicach Dąbrowy Zielonej w zachodniej części Niecki Włoszczowskiej.

8. Wilczek Z., Kluska P., Zarzycki W., Zarzycka M. - Fitocenozy z udziałem dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na terenie Nadleśnictwa Kobiór i ich znaczenie dla uprawy tego gatunku.

nr 11/1(25)

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Andrejczuk W., Stefanow P. - Podstawowe zasady ochrony krajobrazu krasowego i jaskiń.

3. Kocot-Zalewska J. - Kształtowanie się mikroklimatu w wybranych jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej.

4. Morkunaite R., Bautrenas A., Cesnulevicius A.- The recent investigations and providences aboutactive aeolian forms in Curonian Spit (Lithuania).

5. Morkunaite R., Bautrenas A., Cesnulevicius A.- The recent investigations and providences aboutactive aeolian forms in Curonian Spit (Lithuania).

6. Szczypek T., Snytko V. A., Wika S., Bazhenova O. I. - Contemporary aeolian processes and landforms on the Baikal Lake shore. General remarks.

7. Tkocz M.- Tradycyjne i nowe przestrzenie turystyki miejskiej w Bielsku-Białej.

nr 24

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Andrejczuk W. - HIMALAJE: SZKIC FIZYCZNOGEOGRAFICZNY – PRZYRODA NIEOŻYWIONA.

3. Andrejczuk W. - HIMALAJE: SZKIC FIZYCZNOGEOGRAFICZNY – BIOTA, PIĘTRA ROŚLINNE I KRAJOBRAZY.

4. Berbesz A., Szmytkie R. - Przeobrażenia morfologiczne jednostek o wiejskiej genezie w strukturze przestrzennej miasta śreniej wielkości. Przykład Lublińca.

5. Iluk J. - Wplyw tytułu tekstu oraz konstruktywistycznego podejścia na efektywność przyswajania wiedzy z podręczników do nauczania geografii.

6. Jewstropjewa O. W., Szczypek T., Alioszina I.N. - Turystyka nad Bajkałem - ogólna charakterystyka destynacji.

7. Lamparska M.- Krótka geografia piwa.

8. Pełka-Gościniak J. - LITHODYNAMICS OF AEOLIAN SANDS IN THE EASTERN PART OF THE SILESIAN UPLAND .

9. Pirozhnik I. - Życie dla Białorusi - 125 rocznica urodzin Arkadego Smolicza - pierwszego profesora geografii na Białorusi.

10.

nr 23

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Andrejczuk W. - Unikalnyj tip korrozionnych obrazowanij w pieszczerie Zoluszka (Ukraina-Moldowa).

3. Andrejczuk W. Kolonnyje zaly kak stadija w morfologiczeskom razwitii labirintowych pieszczer.

4. Balcer I., Gileckij Io. - Sostojanije i naprawlenija realizacii ustojcziwogo razwitija sielskoj miestnosti Iwano-Frankowskoj oblasti.

5. Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M. - Szacowanie precyzji oznaczeń zawartości chlorków z zastosowaniem fotometru Slandi LF300.

6. Doroz-Tomasik H. - Potencjał przestrzeni miejskiej dla rekreacji konnej (na przykładzie Katowic).

7. Dyukanova E. N., Kretova O. G. - Current conditions of demographic situation in the city of Kursk.

8. Halabowski D., Wilczek Z., Błońska A. - Ochrona walorów botanicznych użytku ekologicznego Przygiełka wobec nasilającej się antropopresji.

9. Lamparska M. - The post-industrial tourist route in Poland and The Czech Republic borderland.

10. Łodziana B. - Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w mieście (na przykładzie Bielska-Białej).

11. Nita J., Nita M. - Walory geologiczno-geoturystyczne na obszarze gminy Żarki.

12. Slyvka R., Zakutynska I.- Spatial features of military urbicide in Ukraine.

13. Tomczyk A. M., Jasik D. - Warunki termiczne w Poczdamie w latach 1896-2015.pdf

nr 22

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.

2. Barskyi Yu., Fesyuk V., Pogrebskyi T., Golub G. - Using the cluster analysis in socio-geographical researches.

3. Dąbrowska D., Sołtysiak M., Waligóra J. - Modele wygładzania wykładniczego w ocenie jakości wód podziemnych na przykładzie uzdrowiska Ustroń.

4. Fajer M., Waga J. M - Reliktowe osuwisko w Zajączkach Drugich-Łękawicy koło Krzepic (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska.

5. Fajer M., Woskowicz- Ślęzak B. - Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji dawnych młynów wodnych nad dolną Liswartą.

6. Lukashev O. V., Vlasov B. P., Zhukovskaya N. V - Geochemical analysis of Belarusian lakes bottom sediments.

7. Niemets L., Meliniichuk M., Segida K., Pogrebskyi T. - Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine).

8. Ptak M., Nowak B. - Warunki termiczno-tlenowe Jeziora Lucieńskiego (centralna Polska).

9. Rzetala M. A.- Accumulation of trace elements in bottom sediments of the Otmuchów and Dzierżno Duże reservoirs (Odra river basin, Southern Poland).

10. Snytko W. A., Sobisiewicz A. W., Szczypek T. - Issledowanija na Kawkazie Innokientija Pietrowicza Gierasimowa.

11. Wilczek Z., Zarzycki W., Pasko I. - Distribution and phytocoenotic characteristics of Streptopus amplexifolius (L.) DC (Liliaceae) natural habitats in the Żywiec Basin (Westren Carpathians).

nr 21

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

2. Barskyi Yu., Slashchuk A., Golub G., Pogrebskyi T. - Methodical bases of research and features of formation of the vital functions

3. Belova N. V. - Stepen antropogennoi transformacii agrolandshaftov Predkarpatya i ikh racionalnoe ispolzovanie

4. Doroz-Tomasik H. - Waloryzacja województwa śląskiego dla potrzeb turystyki konnej.

5. Gaidukevich L. - Agroecotourism as a priority trend of the development of tourism in the Republic of Belarus

6. Hebda I., Kłys G., Nowak A. - O utworzenie Parku Narodowego Puszcza Śląska

7. Lamparska M. - Miasto indyjskie czy modernistyczne. Atrakcyjność turystyczna Chandigarh w Indiach

8. Ryabukha A. G. - Osobennosti materikovykh diun Zauralsko-Prikaspijskogo regiona

9. Runge J. - Model przemian ludnościowych obszaru województwa śląskiego i jego perspektywiczne uwarunkowania

10. Snytko V. A., Ozerova N. A., Shirokova V. A. - Berezinskaia vodnaia sistema - istoria sozdania i ekspluatacii.

11. Wilczek Z., Michniok J. - Zastosowanie wskaźników ekologicznych do waloryzacji łąk na przykładzie kompleksów łąkowych w Kotlinie Oświęcimskioej

nr 20

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

2. Kazakov S.G., Chernyshev A.A. - Zoning of Kursk Magnetic Anomaly Region on the basis of sustainable development indicators

3. Makarow S. A., Atutowa Zh.W. - Posledstwija prokhozhdenija selewych potokow w sowremennoj landshaftnoj strukturie okrestnostej poselka Arszan

4. Nita J., Nita M. - Walory geologiczno-geoturystyczne Myszkowa

5. Rechłowicz M. - Socialno-geograficzeskije osobennosti obsluzhiwanija gorodow Bielarusi zheleznodorozhnym transportom

6. Siwochip Zh. T., Pawlejczik W. M. - Analiz wodochozjajstwennych protiworeczij w uslowijach transgranicznogo wododelenija stoka w bassejnie rieki Ural

7. Wika S., Profus P. - Walory przyrodnicze wyspy Dragonera (Sa Dragonera) w Archipelagu Balearów

nr 19

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

2. Andrejczuk W.- Geoewolucyonnaja paradigma sowremennoj geografii

3. Bażenowa O. I., Kobylkin D. W., Martjanowa G.N., Snytko W. A., Tiumencewa E.M., Szczypek T. - Sowremennoje eolowoje reliefoobrazowanije w stepach i lesostepach juga Wostocznoj Sibiri

4. Czernyszew A. A., Kazakow S.G.- Wlijanie gidrologiczeskogo rezima na ekologiczeskuju jemkost' wodotokow Sudzanskogo landszafta tipicznoj lesostepi (na primere reki Psiol)

5. Duś E. - Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania i przemian rolnictwa województwa śląskiego

6. Suchy P., Dąbrowska D., Kucharski R. - Metody statystyczne w ocenie zmian zawartości bromków w solankach uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

7. Tomczyk A. M. - Najdłuzsza fala upałów oraz fala mrozów w Poznaniu na tle cyrkulacji atmosferycznej

8. ERRATA

nr 18

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

2. Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak - Zmiana liczby zbiorników wodnych w Katowicach w latach 193-2014

3. Anatoliy B. Imetkhenov, Valerian A. Snytko, Tadeusz Szczypek - Zaseczki Iwana Diemientjewicza Czerskogo na Bajkale kak pamiatnik istorii nauki

4. Stanislav G. Kazakov, Anastasia O. Kharchenko, Alexandr A. Chernyshev - Problems in geodemographic research in post-soviet Russia (at example of Kursk city)

5. Marek Mróz - Baza funkcjonalna dworców kolejowych w konurbacji katowickiej

6. Konstantin Niemets, Katerina Segida, Taras Pogrebsky, Irina Barilo - Spatial and statistical analysis of settling in the region (on the example of Poltava region, Ukraine)

7. Lyudmyla Niemets, Lyudmyla Kliuchko, Anna Kuleshova, Anastasiia Mazurova - Development features of region health care in the European and Ukrainian context (on the examole of Kharkiv region)

8. Jolanta Pełka-Gościniak - Plany zagospodarowania zwałowisk odpadów powęglowych KWK Murcki w Katowicach

9. Marcin Rechłowicz - Osnownyje naprawlenija restrukturizacii gornoj promyszlennosti w Donieckom ugolnom bassiejnie

10. Martyna A. Rzetala, i Mariusz Rzetala - Rodzaj użytkowania terenu jako wskaźnik antropogenizacji zlewni i zbiorników wodnych (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży)

nr 17

1. Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

2. Jarosław Banaszek, Artur Szymczyk - The influence of human impact on the diversity of species on the example of the landscape conservation protected area.

3. Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak - Mathematical assessing of the groundwater quality, a case study from Lipówka landfill.

4. Natallia D. Hryshchankava - Geoecological assessment of the natural resources potential in lake geosystems of the Belarusian Poozerye.

5. Konstantin Niemets, Taras Pogrebskyi, Yevgenia Telebeneva, Vadim Likhvan - Modeling of the developmental trajectory of regional sociogeosystems of Ukraine, analysis and visualization of the results.

6. Ludmila Niemiec, Anna Kuleszowa, K. Segida, Ludmila Kliuczko - Socialno-ekonomiczeskije aspekty razwitia prigranicznogo regiona w uslowiach sowremiennych processow ewrointegracii (na primierie Charkowskoi obla.

7. Jerzy Nita, Malgorzata Nita - Walory geologiczne gminy Woźniki

8. Aleksiej A. Nowik, Boris P. Własow, Igor A. Rudakowskij - Gieoekologiczeskije osobiennosti ozior Sriedniemiomanskoj nizmiennosti.

9. Jolanta Pełka-Gościniak - Threats and values in the area of Silesian Voivodeship.

10. Artur Szymczyk - Maty glonowe jako ważny czynnik w formowaniu zespołów szczątków karpologicznych w płytkich zbiornikach wodnych (badania wstępne).

11. Anna Wachowicz-Pyzik, Justyna Mazurkiewicz - Legal regulations associated with the use of low temperature energy from mine water.

nr 16

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści
Olga Aleksandrowskaja, Walerian Snytko, Wiera Szirokowa, Natalia Erman - Swidietielstwa oswojenija wodorazdieła Bałtijskogo, Czernogo i Kaspijskogo moriej
Wiaczesław Andrejczuk - Krajobraz krasowy jako system
Diana Burlibayeva, Christian Opp, Ivan Kirvel - Temporal changes in hydrochemical regime of transboundary Irtysh river
Olga Janowskaja, Marcin Rechłowicz, Konstantin Niemiec - Tierritorialnaja diffieriecyacija sfiery kultury Charkowskoj obłasti Ukrainy
Ivan Pirozhnik - Riegionalnoje razwitije i tipołogija riegionow Biełarusi po urowniu socialno-ekonomiczeskogo potienciała
Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak - Warunki mieszkaniowe jako wymiar procesów suburbanizacyjnych w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce
Alexei Shavel - The peculiarities of geographical and commodity structure of exports of the Republic of Belatus
Tadeusz Szczypek, Stanisław Wika, Ewa Dańczak - Roślinność uwarunkowana ukształtowaniem terenu na obszarze lelowskiej wyspy lessowej (pogranicze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Przedborskiej)

nr 15

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści
Chernyshev A.A., Kazakov S.G. - The current state and problems of the Russian Central Forest-Steppe wetland ecosystems
Mazurek K. - Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na ukształtowanie powierzchni wybranych fragmentów miasta Ruda Śląska w latach 1975-2011
Nita J., Nita M. - Walory geologiczno-geoturystyczne gminy Koziegłowy
Ratajczak-Szczerba M.- Znaczenie dziedzictwa geomorfologicznego obszarów nizinnych w turystyce w świetle różnych metod badawczych
Szmytkie R. - Szata informacyjna miast-zlepieńców
Tomczyk A.M. - Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie

nr 14

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści
W. Bardziński, A. Feliksik, P. Olejniczak, T. Szczypek, S. Wika, J. Żaba - Zlepieniec parczewski z Olkusza i związana z nim szata roślinna
D. Błażyca, M. Rzętała - Uwarunkowania wahań stanów wody w zbiorniku Pławniowice
A. Hibszer - Values of nationalparks in the light of questionnaire survey of communities of parks' municipalities
J. Jilek - New species of the genus Juno (Iris) from Central Asia
S. G. Kazakow, S. A. Ch. Al Azzawi - Socyalno-ekonomicheskaya differencyacya territorii g. Bagdada
A. Mandal - Funkcje miast i ich subkiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego)
J.Pełka-Gościniak- Walory przyrodnicze a zagrożenia środowiska na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
M. Ratajczak-Szczerba - Geo- i bioróznorodność Doliny Środkowej Noteci i Doliny Dolnej Gwdy szansą rozwoju geoturystyki
A. Soczówka - Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej

nr 13

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

E. Duś, E. Zuzańska-Żyśko - Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu

M. Fajer, J.M.Waga - Powierzchniowe utwory geologiczne rezerwatu przyrody Góra Zborów

V. Gorun - Dregged material disposal in open water - calculation of suspension diffusion

G. Kłys - Antropogeniczne podziemia jakomiejsca zimowania nietoperzy

M. Miazga - Ocena naturalnej podatności na degradację oraz jakość wód zbiornika Wapienica

L.I. Popkowa, S.G. Kazakow - Koncepcja Atlasu społeczno-ekonomicznego obwodu kurskiego

M. Pukowska-Mitka, M. Tkocz - Turystyka w powiecie cieszyńskim

T. Spórna, W. Dragan - Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012

S. Śliwińska, T. Parusel, A. Latała - Human impact on the harmful algae blooms and allelopathic effects of cyanobacteria and microalgae in Baltic Sea - a review

S. Wika, T. Beczała - Zbiorowiska roślinne zdominowane przez gatunki inwazyjne i ekspansywne w kamieniołomach powapiennych Pogórza Cieszyńskiego

nr 2 specjalny , nr 12 , nr 1 specjalny , nr 11 , nr 10 , nr 9 , nr 8 , nr 7 , nr 6 , nr 5 , nr 4 , nr 3 , nr 2 , nr 1 ,
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl