Biblioteka NoZ

BIBLIOTEKA Nauk o Ziemi. Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego – INFORMACJE

KONTAKT:

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
fax 032 291 58 65
e-mail: bwnoz@wnoz.us.edu.pl

Wypożyczalnia –  tel. 32 3689 262
Czytelnia – tel. 32 3689 661
Składnica Map – tel. 32 3689 426

H a r m o n o g r a m     p r a c y      B i b l i o t e k i    Nauk  o  Ziemi

WYPOŻYCZALNIA (3 piętro w budynku dydaktycznym, pokój 307, tel. 32-3689-262)

poniedziałek 10.00 – 17.30
wtorek – piątek 10.00 – 14.30

 

CZYTELNIA (parter Auli Międzywydziałowej, pokój 011, tel. 32-3689-661)

poniedziałek  –  środa 9.00 – 18.00
czwartek 9.30 – 18.00
piątek 9.00 – 18.00

PRACOWNICY

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Tel. Pok. E-mail
1 mgr Renata Ćmiel kustosz, kierownik biblioteki 323689…661,675 016,314 renata.cmiel@us.edu.pl
2 mgr Urszula Iwańska kustosz 323689…272 Opracowanie 311 urszula.iwanska@us.edu.pl
3 mgr Marzena Nowak kustosz 323689…262 Wypożyczalnia 307 marzena.nowak@us.edu.pl
6 mgr Barbara Tyc kustosz 323689…661,675 Czytelnia 012 barbara.tyc@us.edu.pl
7 mgr Joanna Warot kustosz 323689…272 Opracowanie 310 joanna.warot@us.edu.pl

KRÓTKA HISTORIA

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została powołana i zorganizowana w 1975 roku. Służyła i służy do dziś pracownikom i studentom Wydziału. Gromadzi literaturę z zakresu nauk o Ziemi oraz dziedzin pokrewnych (m.in. statystyka, turystyka, planowanie przestrzenne, sozologia, matematyka, fizyka, chemia). Jest biblioteką specjalistyczną, wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

W początkach swojej działalności Biblioteka mieściła się w budynku Instytutu Geografii przy ul. Szkolnej 4 w Sosnowcu. W roku 1982 została przeniesiona do nowego budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ulicy Będzińskiej (dawna Mielczarskiego) w Sosnowcu. W ciągu 30-letniej działalności baza lokalowa Biblioteki podlegała licznym zmianom. W ostatnim okresie do najważniejszych zmian organizacyjnych należało przyłączenie Składnicy Map (2003r.) oraz powstanie nowej Czytelni Ogólnej (2004r.).

Całość inwestycji, gmach Auli Międzywydziałowej w którym mieści się Czytelnia, została sfinansowana przez Fundację na Rzecz Nauki w ramach programu MILAB. Natomiast fundusze na komputeryzację Czytelni pochodzą z nagrody jaką Wydział Nauk o Ziemi otrzymał za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony środowiska od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BIBLIOTEKA NoZ – AGENDY

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia Biblioteki WNoZ mieści się na III piętrze budynku głównego w pok. 307 tel. 32-3689-262 , e-mail: bwnoz@wnoz.us.edu.pl.

Prawo do korzystania z wypożyczalni ( wypożyczania książek na zewnątrz ) posiadają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi działająca w ramach sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego informuje: – zamawiania, rezerwacji i prolongat książek dokonujemy za pomocą katalogu elektronicznego (sygnatury BNZ)

link: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/catalog

– nowi użytkownicy systemu (pracownicy oraz studenci, którzy nigdy nie wypożyczali w sieci bibliotek UŚ lub studenci, którzy przechodzą na kolejny stopień studiów) dokonują zapisu online za pomocą elektronicznego formularza,

Nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem.
Studenci i doktoranci UŚ muszą przedłożyć indeks tradycyjny  oraz ważną elektroniczną legitymację studencką/doktorancką.
Pracownicy UŚ muszą przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualną legitymację pracowniczą.
Eemeryci UŚ – zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę.

INSTRUKCJA KOTZYSTANIA Z KATALOGU INTEGRO:

http://www1.bg.us.edu.pl/pdf/Katalog-instrukcja.pdf

Przypominamy:
– użytkownik jest zobowiązany sam kontrolować stan swojego konta w systemie OPAC (m.in. dokonywać prolongat samodzielnie przed upływem terminu zwrotu oraz zwracać wypożyczone książki w odpowiednim terminie).
– za nieterminowe zwroty system nalicza karę pieniężną.

Szanowni Państwo,
w przypadku brak możliwości zarezerwowania lub prolongowania dokumentów (przyciski Zarezerwuj lub Prolonguj są nieaktywne) prosimy, aby w swojej przeglądarce wyczyścić historię przeglądania lub usunąć pliki Cookies (ciasteczka) – wówczas wszystko wróci do normy.

Prosimy pamiętać, że podpisanie karty obiegowej może nastąpić tylko po dokonaniu zwrotu WSZYSTKICH wypożyczonych pozycji (w wypożyczalni i składnicy map BWNoZ a także w innych bibliotekach sieci Uniwersytetu Śląskiego) oraz uregulowaniu należności związanych
z nieterminowym zwrotem.

Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący bibliotekarze.

CZYTELNIA

Czytelnia Biblioteki WNoZ mieści się na parterze w budynku Auli Międzywydziałowej w pok. 011 tel. 32-3689-661.

W czytelni udostępniamy zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi dowodu tożsamości i wpis do księgi odwiedzin. Na każde zamawiane wydawnictwo należy wypisać czytelnie rewers na podstawie katalogu.

SKŁADNICA MAP

Składnica Map mieści się na IV piętrze Budynku Głównego w pok. 406

Prawo korzystania z wypożyczalni map posiadają: studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Mapy wypożycza się na okres 2 tygodni. Na każdą wypożyczoną mapę należy prawidłowo wypełnić rewers. Poza Składnicę Map nie wypożycza się: atlasów, zbiorów specjalnych tj. map wydanych przed 1945 r., map w postaci cyfrowej oraz map, które posiadamy tylko w jednym egzemplarzu.

BIBLIOTEKA NoZ – ZASOBY

KSIĄŻKI

Profil zbiorów wyznaczają kierunki studiów i prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę z zakresu geografii, geologii, geofizyki i nauk pokrewnych. Oprócz zakupów książek Biblioteka otrzymuje wiele darów.

CZASOPISMA

Czasopisma stanowią wartościową i dużą część zbiorów biblioteki. Całość zbiorów czasopism pochodzi z trzech źródeł wpływu: prenumeraty, darów oraz wymiany.

ZBIORY KARTOGRAFICZNE

Uwzględniając specyfikę Wydziału Biblioteka gromadzi także zbiory kartograficzne udostępniane w Składnicy Map. Zbiory te, systematycznie uzupełniane pochodzą głównie z zakupów dokonywanych w oparciu o zamówienia wykładowców, sugestie studentów, na podstawie ofert przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych, geologicznych oraz ofert księgarń. Łączna liczba posiadanych pozycji kartograficznych to około 17.500 map, ponad 500 atlasów, blisko 50 map ściennych i około 150 kompletów zdjęć lotniczych.

– Wykaz map dostępnych w Składnicy Map

PAAD – Katalog zbiorów naukowych – Zbiór map i objaśnień zgromadzonych w Składnicy Map Wydziału Nauk o Ziemi

PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni WNoZ gromadzone są prace doktorskie obronione na Wydziale w wersji oryginalnej. Można z nich korzystać zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

Zarządzenie nr 57/2006

z dnia 8 grudnia 2006r., Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie publicznego udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego .

oraz

Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 13-03-2014 Rektora UŚ w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.

 HAN – System Zdalnego Dostępu do Baz  Danych

Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego od 1 stycznia 2015 posiada system zdalnego dostępu do baz danych – system HAN (Hidden Automatic Navigator).

Warunkiem korzystania z baz danych przy użyciu komputerów zlokalizowanych poza siecią Uniwersytetu Śląskiego jest posiadanie aktywnego
i niezablokowanego konta
w systemie bibliotecznym (PROLiB, OPAC-INTEGRO).

Aby skorzystać z danej bazy należy wybrać link oznaczony jako HAN UŚ znajdujący się na stronie CINIBA w zakładce ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE. Następnie w oknie do logowania wpisać login (PESEL lub nr karty) oraz hasło używane
w katalogu OPAC-INTEGRO.

http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=590&Itemid=91&lang=pl

BIBLIOTEKA NoZ – KATALOGI

Informacje o zawartości księgozbioru znajdziemy w katalogach: alfabetycznym i rzeczowym.

KATALOG ALFABETYCZNY

Katalog alfabetyczny rejestruje całość zbiorów Biblioteki Wydziału znajdujących się w Wypożyczalni i Czytelni. Z katalogu można korzystać jeśli znany jest autor i tytuł poszukiwanego dzieła. Opisy wydawnictw uszeregowane są według alfabetu polskiego, z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych (ą ć ę ł ń ó ś ż ź ), a z pominięciem znaków diakrytycznych obcych. Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, bułgarskim, greckim) są transliterowane na alfabet łaciński.

Karty katalogowe ułożone są według haseł autorskich (jeden, dwóch lub trzech autorów), albo haseł tytułowych (dla prac zbiorowych, tzn. mających ponad trzech autorów lub prac wydanych pod redakcją). W katalogu alfabetycznym występują trzy rodzaje kart :

  • karty główne
  • odsyłacze
  • karty cząstkowe

Karta główna
Zawiera pełen opis identyfikujący dane dzieło. W prawym rogu karty katalogowej umieszczona jest sygnatura, która oznacza miejsce przechowywania książki w bibliotece (np. BNZ Mag. – magazyn, BNZ Czyt. – czytelnia, BNZ Reg. – zbiory regionalne czytelnia). Odsyłacze i karty cząstkowe są kartami pomocniczymi i poprzez skrót zob. (zobacz) kierują zawsze do karty głównej w katalogu alfabetycznym.

KATALOG RZECZOWY

Informuje czytelnika, jakie prace z danej dziedziny wiedzy można znaleźć w Bibliotece. Jest pomocny, gdy nieznany jest nam autor i tytuł konkretnej książki, a poszukujemy dzieł na określony temat. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) według której całokształt piśmiennictwa dzieli się na podstawowe działy od 0 do 9. W obrębie każdego działu karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym.

KATALOG KOMPUTEROWY

Od 2000 roku w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni opracowujemy wspólny katalog komputerowy w systemie PROLIB. Możliwości poszukiwania publikacji w tym katalogu są dużo większe niż w katalogach tradycyjnych ponieważ obejmuje on zbiory wszystkich bibliotek UŚ. Dostęp do katalogu OPAC jest możliwy poprzez stronę internetową Biblioteki UŚ pod adresem: http://www.bg.us.edu.pl. Opisy książek zgromadzonych w Bibliotece WNoZ poprzedza siglum BNZ.