Dodatkowa rekrutacja na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ KA103HE

WNoZ » Dodatkowa rekrutacja na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ KA103HE

Uruchomiono dodatkową rekrutacją na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej na WNoZ

dr hab. Jolanta Burda