Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Doktoraty

Doktoraty

Doktoraty obronione

dr Tomasz Spórna
Tytuł: „Policentryczność struktury przestrzennej miasta -- przykład Sosnowca”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Data nadania: 20.09.2016 r.
dr Rafał Lach
Tytuł: „Kredowe liliowce (Crinoidea) Polski”
Promotor: dr hab. prof. UŚ Mariusz Salamon
Data nadania: 20.09.2016 r.
dr Kamila Banasik
Tytuł:„ Minerały grupy ellestadytu z UHT-LP skarnów w zmienionych ksenolitach z ingimbrytów struktury wulkanicznej Górnego Czegemu, Pólnocny Kaukaz, Rosja.”
Promotor: dr hab. Evgeny Galuskin
Data nadania: 19.02.2016
dr Jacek Szczygieł
Tytuł: „Uwarunkowania strukturalne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej.”
Promotor: Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Data Nadania: 2016-01-12 12.01.2016
dr Michał Sobala
Tytuł:„ Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.”
Promotor: Dr hab. Urszula Myga-Piątek
Data Nadania: 16.06.2015
dr Maciej Mendecki
Tytuł: „Związki widma szumu sejsmicznego z rodzajem i miąższością strefy przypowierzchniowej”
Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek
Data nadania: 9.12.2014
dr Monika Jania
Tytuł: „Zaopatrzenie w wodę w warunkach antropopresji na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w XIX i XX wieku”
Promotor: dr hab. Stanisław Czaja
Data nadania:9.12.2014
dr Sitek Sławomir
Tytuł: „Influence of naturalfactors and humanactivity on groundwaterflow in Major GroundwaterBasin (MGB) Gliwice, southern Poland (Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na przepływ wód podziemnych w głównym zbiorniku wód podziemnych (GZWP) Gliwice, południowa Polska)”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk/ prof. dr Martin Sauter
Data nadania: 18.11.2014.
dr Franc Zalewski
Tytuł: „Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna materiałów użytych do budowy megalitów Starego Państwa Egiptu”
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Karwowski
Data nadania: 21.10.2014
dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz
Tytuł: „Formowanie się skłądu chemicznego wód podziemnych w węglanowym kompleksie wodonośnym triasu gliwickiego, Polska”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk/ Współpromotor: prof. dr Rasmus Jakobsen (Technical University of Denmark)
Data nadania: 8.07.2014
dr Maciej Kozak
Tytuł: „Formowanie się wezbrań powodziowych na obszarach podgórskich w warunkach silnej antropopresji, na przykładzie zlewni rzeki Białej”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski/Promotor pomocniczy: dr Damian Absalon
Data nadania: 8.07.2014
dr Rechłowicz Marcin
Tytuł: „Dostępność sieci tramwajowych w zagłębiach węglowych Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku”
Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Tkocz
Data nadania: 15.04.2014
dr Michał Rakociński
Tytuł: „Środowiska sedymentacji wapieni głowonogowych w późnym dewonie Polski południowej - implikacje paleoekologiczne”
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Racki
Data nadania: 18.02.2014

Doktoraty obronione - archiwum

Otwarte przewody doktorskie.

mgr Michał Glazer
Tytuł: „Geofizyczna charakterystyka obszaru podszczytowego Babiej Góry oraz zlewni Fugleberget, w okolicy Hornsundu, na Spitsbergenie jako miejsc podatnych na występowanie wieloletniej zmarzliny z zastosowaniem metody inwersyjnego obrazowania oporności”.
Promotor: dr hab. Wojciech Dobiński
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.09.2016r.
mgr Dominika Dąbrowska
Tytuł:„Wiarygodność i reprezentatywność wyników badań wód podziemnych realizowanych w ramach monitoringu składowisk odpadów komunalnych”
Promotor: dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.06.2016r.
mgr Alicja Pradela
Tytuł: „Zmiany układu powierzchniowej sieci hydrograficznej w śląsko-krakowskim rejonie eksploatacji rud cynku i ołowiu”
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czaja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.06.2016r.
mgr Radosław Sagan
Tytuł: „Tożsamość śląska w obliczu globalizacji na przykładzie Katowic”
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.06.2016r.
mgr Weronika Dragan
Tytuł: „Kształtowanie układów przestrzennych i urbanistycznych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski”
Promotor: dr hab. Robert Krzysztofik
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.06.2016r.
mgr Agnieszka Dżaluk
Tytuł:
„Promieniotwórczość naturalna i antropogeniczna skał Gór Opawskich ”
Promotor: dr hab. Dariusz Malczewski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.05.2016r
mgr Marcin Szuszkiewicz
Tytuł: „Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu sklanym”
Promotor: dr hab. prof. IPIŚ PAN Tadeusz Magiera
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.02.2016r.
mgr Joanna Czekaj
Tytuł: „Związek jakościowo-ilościowy pomiędzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi w rejonie zbiornika goczałkowickiego”
Promotor: dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Sitek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.01.2016r
mgr Tomasz Brachaniec
Tytuł:„Paraautochtoniczne polskie tektyty - charakterystyka geochemiczna i ich dystrybucja w osadach neogeńskich południowo-zachodniej Polski”
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Karwowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Szopa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.06.2015r.
mgr Mateusz Mycka
Tytuł: „Rozpoznanie metodami geoelektrycznymi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odpadów komunalnych w zależności od sytuacji geologicznej i geochemicznej”
Promotor: prof. dr hab. Adam Idziak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.06.2015r.
mgr Alan Mandal
Tytuł: „Środowisko mieszkaniowe Katowic i jego zróżnicowanie przestrzenne”
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.05.2015r.
mgr Katarzyna Pukowiec
Tytuł: „Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”
Promotor: dr hab. Urszula Myga-Piątek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.05.2015r.
mgr Dorota Błażyca
Tytuł: „Wahania stanów wody w zbiornikach wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży„
Promotor: dr hab. prof. UŚ Mariusz Rzętała
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.01.2015r.
mgr Rafał Lach
Tytuł: „Kredowe liliowce (Crinoidea) Polski”
Promotor: dr hab. Mariusz Salamon
Promotor pomocniczy: dr Przemysław Gorzelak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 09.12.2014r.
mgr Barbara Czajka
Tytuł: „Współczesne funkcjonowanie górnej granicy lasu w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Babiej Góry”
Promotor: prof. dr hab. Adam Łajczak
Promotor pomocniczy: dr Ryszard Kaczka
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.02.2014r.
mgr Mirosław Kierepka
Tytuł: „Paralawy wybranych hałd Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, jako analogi naturalnych stopów krzemianowych”
Promotor: dr hab. Aleksandra Gawęda
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.04.2014r.
mgr Rafał Warchulski
Tytuł: „Studium geochemiczno-mineralogiczne szlak hutniczych Zn-Pb Górnego Śląska”
Promotor: dr hab. Aleksandra Gawęda
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Szopa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.04.2014r.

Otwarte przewody doktorskie - archiwum

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl