Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > ECTS

ECTS

Pakiety ECTS

System ECTS (Eurpoejski system Transferu Punktów) został opracowany przez Komisję Unii Europejskiej w celu uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. System ten pozwala uczelniom na wzajemne uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się bowiem powszechnie zrozumiałymi "miernikami" - punktami i stopniami. ECTS może być również stosowany w obrębie jednej uczelni lub pomiędzy uczelniami jednego kraju.

Podstawowe elementy ECTS

ECTS bazuje na wzajemnym zaufaniu i zgodności pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy: Te trzy elementy odpowiadają w praktyce trzem kluczowym dokumentom:

PAKIET INFORMACYJNY ECTS - jest głównym źródłem informacji o programie zajęć. Aktualizowany co roku, jest przewodnikiem po uczelni i wydziale zawierającym także informacje o zasadach przyjmowania na studia, kalendarzu akademickim, zakwaterowaniu studentów itp. Bardzo istotną częścią pakietu jest opis poszczególnych przedmiotów/kursów zawierający informację o ich treści, poziomie, statusie, czasie trwania, terminarzu, warunkach zaliczenia, przyporządkowaniu punktów ECTS etc.

POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ pomiędzy współpracującymi uczelniami i studentem - określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.

WYKAZ ZALICZEŃ - przygotowywany zarówno przed wyjazdem studenta, jak i po zakończeniu przez niego studiów na drugiej uczelni. Odnotowuje się w nim wszystkie przedmioty/kursy, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen ECTS i stosowanych w danej uczelni, dając "ilościowy" i "jakościowy" opis jego pracy.

Punkty ECTS

Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym kursom. Odzwierciedlają one ilość pracy przypadającej na każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć semestr lub pełny rok akademicki w danej uczelni, a zatem obejmuje : wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace terenowe, seminaria, pracę indywidualną - w bibliotece lub w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom; na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów. Punkty ECTS można przyznawać za realizację projektów, przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają ocenie. Punkty ECTS przyporządkowane są kursom, natomiast przyznawane są studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia.

Skala ocen ECTS

Wyniki egzaminów i innych form zaliczania wyrażone są zazwyczaj w postaci ocen. W Europie istnieje wiele różnych systemów ocen. Skala stopni ECTS została opracowana z myślą o tym, aby ułatwić uczelniom przekładanie ocen przyznanych studentom przez uczelnię zagraniczną. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnia sama decyduje o tym, jak dostosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do jej własnego systemu.

Ocena ECTS i definicja Ocena polska
A CELUJĄCY wybitne osiągnięcia, jedynie drugorzędne błędy 5.0 BARDZO BOBRY
B BARDZO DOBRY powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami 4.5 DOBRY PLUS
C DOBRY generalnie solidna praca, z szeregiem błędów 4.0 DOBRY
D ZADOWALAJĄCY zadowalający, ale z istotnymi brakami 3.5 DOSTATECZNY PLUS
E DOSTATECZNY praca/wyniki spełniają minimalne kryteria 3.0 DOSTATECZNY
FX NIEDOSTATECZNY punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni braki w opanowaniu materiału - -
F NIEDOSTATECZNY punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału 2.0 NIEDOSTATECZNY
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl