Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Kierunki studiów - Geografia

Geografia Geologia Geofizyka Inżynieria zagrożeń środowiskowych Geologia stosowana Turystyka

Geografia

Rodzaj i forma studiów:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne II stopnia

Specjalności od roku akad. 2015/2016 (zatwierdzone przez Radę Wydziału):

 • Geograficzne systemy informacyjne - GIS
 • Hydroklimatologia
 • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Gospodarka turystyczna
 • Turystyka międzynarodowa
 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich - nowa specjalność

Na studiach licencjackich można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach tzw. Specjalności nauczycielskiejCharakterystyka kierunku

Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

Posiadacze magisterskiego dyplomu geografa spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto geografowie studiujący w naszym ośrodku znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:

Specjalności

Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne - GIS przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na codzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w oprogramowaniu GIS, a także posługiwanie się narzędziami typu OpenSource. Studenci uczą posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz poznają szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS). Absolwenci specjalności uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności pozwalające efektywnie rozwiązywać problemy i zarządzać środowiskiem w sposób racjonalny przy wykorzystaniu ogromnego potencjału tkwiącego w metodach i narzędziach GIS.

Studenci specjalności Hydroklimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze i hydrosferze. Poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnią podstawowych charakterystyk klimatu Polski, Europy i świata, a także strukturę bilansu wodnego w dorzeczach głównych rzek Polski, Europy i świata oraz najważniejsze informacje dotyczące jezior, mórz i oceanów. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i gospodarczą działalność człowieka. Zapoznają się także z aktualnymi problemami jakości wód w rzekach, jeziorach oraz jakości wód podziemnych. Dowiadują się również o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia powietrza. Studenci zapoznają się ze specyficznymi problemami regionalnymi województwa śląskiego i konurbacji katowickiej, związanymi z intensywną urbanizacją i wynikającymi z niej problemami degradacji powietrza i wód, a także sposobami przeciwdziałania tym niekorzystnym zmianom.

Przedmioty proponowane w ramach specjalności Rekonstrukcji środowiska geograficznego pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności studenci mogą uczestniczyć w realizowanych przez pracowników naukowych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Celem specjalności Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda - człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka, geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych.

Specjalność Zagospodarowanie przestrzenne realizowana na kierunku „geografia”, obok typowych zagadnień związanych z wyjaśnianiem procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w środowisku geograficznym oferuje moduły, które mają zapewnić studentowi wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w specyficznym obszarze województwa śląskiego i konurbacji katowickiej znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w szczególności związaną z jego urbanizacją, metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją.

W ramach specjalności Gospodarka turystyczna studenci zdobywają wiedzę z zakresu: marketingu, zarządzania, prawa, polityki turystycznej i zagospodarowania turystycznego.

Celem specjalności Turystyka międzynarodowa jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci poznają najnowsze teoretyczne i praktyczne osiągnięcia z tej dziedziny. Program studiów zawiera treści z zakresu najnowszych technik stosowanych w organizacji międzynarodowych imprez turystycznych. Studenci zdobywają również wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego świata, geografii turystycznej świata i wybranych atrakcji turystycznych kontynentów. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą.

Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich tworzymy dla sympatyków geografii podatnych na „polarną gorączkę” i „uzależnienie od gór”. Oferujemy zajęcia, które umożliwiają zdobycie:

a) wiedzy o komponentach i funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze i oddziaływaniu na regiony sąsiednie,
b) umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań terenowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS),
c) kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym.

Wspieramy odkrywanie regionów górskich, także bardzo odległych - położonych w Arktyce i Antarktyce, zapraszając do udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz do współpracy z międzynarodowym Centrum Studiów Polarnych, które zakładamy wspólnie z Instytutem Geofizyki i Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
Więcej informacji o specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich na stronach: http://www.polarknow.us.edu.pl/eopg/ oraz https://www.facebook.com/specjalnosc.eksploracja

PERSPEKTYWY zawodowe

Każdy absolwent studiów geograficznych (niezależnie od wybranej specjalności) posiada: Absolwent studiów na kierunku geografia może pracować w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, w służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej, a także Agencjach Rozwoju Regionalnego, Urzędach Statystycznych i Geodezyjno-Kartograficznych, w instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych - biurach podróży i izbach turystycznych, biurach parków narodowych i krajobrazowych, w wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów. Ponadto:
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl