Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Informacje,
regulaminy:

Dziekanat czynny:

pn.9:00-13:00
wt.9:00-13:00
śr.9:00-13:00
czw.11:00-15:00
(przerwa 13:00-13:30)
pt.nieczynne

Do pobrania:

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. Marzena Lamparska
pok. 1810
tel. 32 3689 587

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel
tel. 3689 213

Strona główna > Dla studentów

Informacje dla studentów

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA 1 TURA !!
W dniach od 23.10.2017 r. od godz. 18.00
kierunki: geologia, geografia, inżynieria zagrożeń środowiskowych, geologia stosowana (studia I stopnia)

i od 23.11.2017 r. od godz. 19.00
kierunki: geologia, geografia, geofizyka, turystyka (studia II stopnia),

do 12.11.2017 r. do godz. 23.59
odbędzie się obowiązkowa rejestracja studentów
na wszystkie realizowane zajęcia w semestrze zimowym
w roku akademickim 2017/2018
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria)

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://usosweb.us.edu.pl

UWAGA!!
W tym semestrze kilka przedmiotów jest wspólnych, dla niżej wymienionych kierunków. Proszę zwracać SZCZEGÓLNĄ uwagę na opisy grup laboratoryjnych i wpisywać się do swojej grupy.
Przedmioty wspólne:
1 semestr studiów zawodowych kierunków: geografia, inżynieria zagrożeń środowiskowych, geologia i geologia stosowana:
wszystkie przedmioty są wspólne
Dla studentów 3 semestru kierunków geologia i geologia stosowana cztery przedmioty są wspólne: Historia gospodarcza świata – moduł ogólnouczelniany 2, Mineralogia 2, Hydrogeologia i Geologia historyczna i stratygrafia.
Dla studentów 5 semestru geologii i geologii stosowanej jeden przedmiot jest wspólny: Sedymentologia A Przypominamy, że przedłużenie legitymacji będzie możliwe po zaliczeniu semestru i zarejestrowaniu się na przedmioty !

Uwaga, studenci. 1 października wejdzie w życie znowelizowany regulamin studiów.

Omówienie wprowadzanych zmian możecie znaleźć w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia

Szczegółowe informacje: http://www.us.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-w-uniwersytecie-slaskim

Dyżury Prodziekanów

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji
dr hab. Prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
wtorek: 11.00 - 12.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Spraw Studencki
dr hab. Michał Zatoń
wtorek 12.00 - 13.00

Kredyty studenckie - ważne zmiany

15 sierpnia 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające zmodyfikowane zasady udzielania kredytów studenckich. Oto najistotniejsze zmiany, o których informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - więcej

Szanowne Studentki/ Szanowni Studenci Uniwersytetu Śląskiego, uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego” szczegóły

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązuje zasada przedłużania legitymacji w systemie elektronicznym.

W związku z tym hologramy mogą otrzymać TYLKO studenci, którzy mają zaliczoną sesję, są rozliczeni w systemie USOS i wpisani na kolejny semestr.


U w a g a - Warunkiem przyjęcia do zaliczenia indeksu jest jego prawidłowe uzupełnienie.

  Indeksy, które będą zawierały braki w liczbach godzin wykładów i ćwiczeń, punktach ECTS, nazwiskach prowadzących, nazwach przedmiotów, a także oznaczeniach roku, semestru i nazwiska właściciela indeksu na poszczególnych stronach (!)
 N I E   B Ę D Ą   P R Z Y J M O W A N E !
Osoba odpowiedzialna za praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel tel. 3689 213
Wszelkie pytania odnośnie ćwiczeń proszę kierować do dr S. Pytla.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl