Laboratoria

Laboratorium Analiz Wody

Dziedzina nauki: ochrona środowiska, chemia, hydrochemia

Zastosowanie w gospodarce: W Laboratorium Analiz Wody wykonuje się analizy fizyko – chemiczne prób wody i ścieków z różnych środowisk naturalnych. Oznacza się parametry; pH, przewodnictwo właściwe, zawartość tlenu i potencjał redox.Oznacza zawartość ilościową: wapń, twardość, magnez ( metody miareczkowe ),  sód, potas ( fotometr płomieniowy ), fosforany, siarczany, chlorki, azotany, żelazo, azotyny, amoniak, fluorki, krzemionka ( spektrofotometrycznie i na chromatografie jonowym ) , metale wybrane na AAS, i rtęć ( na analizatorze rtęci ). Przeprowadza się mineralizację próbek wody i gleby ( w piecu mikrofalowym ). Oznacza BZT5

Słowa kluczowe: analiza wody, fotometr płomieniowy, spektrofotometr, chromatograf jonowy, spektrometr absorpcji atomowej, analizator rtęci

Certyfikaty i akredytacje: Laboratorium nie posiada certyfikatów

Opiekun: mgr inż. Grażyna Rusin

Unikatowa aparatura:

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60   41-200 Sosnowiec, pok. 217, tel. 32 3689441

 Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej

Dziedzina nauki: geofizyka, fizyka, mineralogia, chemia, geologia

Zastosowanie w gospodarce: Przy użyciu przenośnego detektora promieniowania gamma GX3020 można wykonywać pomiary promieniotwórczości naturalnej pochodzącej od radionuklidów z szeregów promieniotwórczych 238U, 232Th, 235U i antropogenicznej (137Cs) w warunkach in situ, czyli bezpośrednio w terenie. Dzięki zastosowaniu najnowszej wersji oprogramowania ISOCS i kolimatora, pomiary mogą być wykonywane na dowolnym terenie i obiekcie (skały, gleby, wody, ściany kopalniane, hale laboratoryjne, elementy płaszczyznowe regularne i nieregularne) oraz mogą być przeprowadzane w dowolnej geometrii pomiarowej. Urządzenie, gdy nie jest używane w pomiarach terenowych jest wykorzystywane w pomiarach stacjonarnych, czyli w warunkach laboratoryjnych, podczas których umieszczone jest w specjalnym ołowianym domku osłonnym.  O unikatowości detektora GX3020 świadczy duże zainteresowanie zagranicznych ośrodków naukowych w jego wykorzystaniu. Dzięki przenośnemu detektorowi RAD7 mierzone są stężenia promieniotwórcze dwóch najważniejszych izotopów radonu, 222Rn i 220Rn, mających największy udział w naturalnej dawce promieniowania otrzymywanej przez człowieka. Detektor RAD7 umożliwia pomiar radonu w powietrzu, powietrzu glebowym oraz wodach. Przyrząd ten umożliwia także bezpośrednie pomiary emanacji obydwu izotopów radonu z powierzchni minerałów i skał. Z użyciem wielofunkcyjnego dozymetru COLIBRI mierzy się bardzo precyzyjnie moc dawki promieniowania gamma z gleb, skał minerałów oraz innych dowolnych obiektów. Wbudowany odbiornik GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwia sporządzenie radiologicznej mapy 3D mierzonego obszaru. Użycie sondy zewnętrznej, będącej na wyposażeniu dozymetru pozwala na dyskryminację promieniowania ,  i mierzonych w CPS (count per second). Wszystkie trzy detektory działają w ramach jednego przenośnego systemu spektrometrycznego umożliwiając kompleksowy pomiar promieniotwórczości badanego środowiska bądź obiektu. Omawiany przenośny system spektrometryczny jest niezbędny dla wszystkich badań związanych z radiacją środowiska. 

Słowa kluczowe: radioactivity, portable gamma-ray spectrometry workstation, radon, thoron, Rad7, metamict minerals,  total beta Rn measurements,

Certyfikaty i akredytacje: wszystkie urządzenia w pracowni kalibrowane są na bieżąco przez producentów

Opiekun: dr hab. Dariusz Malczewski

Unikatowa aparatura: Półprzewodnikowy przenośny detektor promieniowania gamma GX3020 firmy Canberra,  Detektory RAD7 firmy Durridge Company, Dozymetr COLIBRI firmy Canberra, 

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60     41-200 Sosnowiec        pok. 025, tel. 32 3689370 lub 32 3689881

 Laboratorium Gemmologiczne

Dziedzina nauki: gemmologia, mineralogia stosowana

Zastosowanie w gospodarce: Laboratorium Gemmologiczne wykonuje identyfikację i ocenę wszelkich kamieni jubilerskich jak też ich imitacji, tzn. kamieni naturalnych, syntetycznych, traktowanych, nieorganicznych i organicznych, wykorzystując do tego standardowe i analityczne metody gemmologiczne.

Słowa kluczowe: Spektrometry FT-IR, VIS-NIR, PL, SAS 2000, UV dyskryminator, DiamondView, mikroskop gemmologiczny, immersjoskop, proporcjoskop, refraktomer gemmologiczny, spektroskop siatkowy, waga hydrostatyczna, filtr Chelsea, dychroskop kalcytowy, itp..

Certyfikaty i akredytacje: Pożądane: akredytacja CIBJO

Opiekun: dr Włodzimierz Łapot

Unikatowa aparatura: DiamondView

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60     41-200 Sosnowiec

Pracownia Mikroskopii Skaningowej

Dziedzina nauki: geologia, geochemia, mineralogia, petrologia, paleontologia, inzynieria materiałowa

Zastosowanie w gospodarce:

Wiodące są nastepujące obszary zainteresowania:

I. w zakresie środowiska naturalnego:
1. Skład chemiczny i fazowy oraz identyfikacja źródeł emisji cząstek respirabilnych pyłowych zanieczyszczeń atmosferycznych oraz analiza związanej z nimi patogennej mineralizacji w organizmach ludzi żyjących w silnie zanieczyszczonym środowisku
2. Określenie środowiskowego tła azbestu respirabilnego w powietrzu atmosferycznym
3. Ewolucja biogenicznych faz mineralnych i ich rola w unieruchamianiu pierwiastków śladowych, służące redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez rozwój ekologicznych technologii bioremediacji metali ciężkich.
II. w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych:
1. Optymalizacja ekstrakcji metali z pierwotnych i wtórnych surowców krytycznych
2. Badania naturalnych prekursorów materiałów do immobilizacji materiałów promieniotwórczych
3. Charakterystyka popiołów dennych i lotnych z elektrowni węglowych pod kątem ich innowacyjnego wykorzystania
4. Badania naturalnych prekursorów materiałów do immobilizacji materiałów promieniotwórczych
5. Charakterystyka popiołów dennych i lotnych z elektrowni węglowych pod kątem ich innowacyjnego wykorzystania
III. w zakresie charakterystyki krystalochemicznej nowych minerałów.

Słowa kluczowe: ESEM/EDS
Environmental Scanning Electron Microscopy
SE image /BSE image /Cl image
Compositional contrast
Energy Dispersive X-ray Spectrometry
Elemental Mapping
Scanning Electron Microscopy – Cathodoluminescence

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: mgr Ewa Teper

Unikatowa aparatura:

1. Odwzorowywanie morfologii  i powierzchni badanych prób (detektor SE)
2. Uzyskiwanie informacji o zróżnicowaniu składu chemicznego oglądanego obiektu (detektor BSE – CENTAURUS)
3. Obrazy luminescencji katodowej (detektor CL – CENTAURUS)
4. Jakościowe i ilościowe analizy składu chemicznego w  mikroobszarze – detektor EDS (EDAX typu Sapphire)
5. Analizy punktowe, liniowe, rozkład powierzchniowy pierwiastków (mapping).
Możliwość pracy w 3 trybach:
1. Wysokopróżniowym
2. Niskopróżniowym – do 1 Torra (możliwość obrazowania i mikroanalizy próbek nieprzewodzących w stanie naturalnym, bez napylania)
3. Środowiskowym (ESEM) – do 10 Torrów (możliwość obrazowania i mikroanalizy próbek zawierających wodę i substancje lotne). 

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60    41-200 Sosnowiec, pok. 022, tel. 32 3689486

Pracownia Geochemii  Organicznej

Dziedzina nauki: chemia i geochemia organiczna, ochrona środowiska

Zastosowanie w gospodarce:

Słowa kluczowe: chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym, rapid extractor, analizator elementarny C i  S, PAHs

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: dr hab. prof. UŚ Monika Fabiańska, dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Unikatowa aparatura: chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym, analizator elementarny C i S

Lokalizacja i kontakt:  ul. Będzińska 60 ,  41-200 Sosnowiec, pok. 125, tel. 32 3689432

Pracownia Badań Rentgenostrukturalnych

Dziedzina nauki: mineralogia, krystalografia, petrografia i geochemia, paleontologia, geografia fizyczna, geohydrologia, geofizyka, nauki o złożach, materiałoznastwo, nauki o materiałach, fizyka, chemia, biologia, farmacja i medycyna,

Zastosowanie w gospodarce:

Słowa kluczowe: XRD, dyfrakcja rentgenowska, skład fazowy, analiza fazowa, 

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: dr Tomasz Krzykawski

Unikatowa aparatura: Dyfraktometry rentgenowskie firmy Panalytical (dawniej Philips) z 2008 i 1999 roku

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60   ,  41-200 Sosnowiec,  pokój 030, tel. 32 3689323

Laboratorium Petrologii Organicznej

Dziedzina nauki: geologia, mineralogia, petrologia, węgiel

Zastosowanie w gospodarce: W laboratorium wykonywane są badania mikroskopowe węgli oraz materii organicznej rozproszonej w  w świetle odbitym białym i we fluorescencji. Wykonywane są analizy składu maceralnego i mineralnego, pomiary refleksyjności oraz zdjęcia mikroskopowe.

Słowa kluczowe: maceral analysis, reflectance measurements, microscope for reflected light, fluorescence 

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: dr hab. Magdalena Misz-Kennan

Unikatowa aparatura: AxioImageA2n  (Zeiss) optical microscope

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60  ,     41-200 Sosnowiec,  pokój 013, tel. 32 3689546

Pracownia Własności Luminescencyjnych

Dziedzina nauki: geologia, mineralogia, chemia, materiałoznastwo, medycyna,ochrona środowiska,ocena jakości kamieni jubilerskich;

Zastosowanie w gospodarce: W Laboratorium własności luminescencyjnych możliwy jest pomiar widm emisji, widm wzbudzenia oraz pomiar widm synchronicznych w zakresie widmowym 250-900 nm.   Badany materiał może być w postaci kryształu,   fragmentu kryształu, proszku, ceramiki, cienkiej warstwy lub innej postaci, a także w stanie  ciekłym, roztworu w rozpuszczlniku nie wykazującym luminescencji.  

Słowa kluczowe: fluorimeter, luminescence

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: prof. dr hab. Maria Czaja

Unikatowa aparatura: Spektrofluorimeter FL- 3-12 Spex Jobin-Yvon

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60  , 41-200 Sosnowiec, pok. 032, 32 3689488

Laboratorium Paleontologiczne Katedry Paleontologii i Stratygrafii

Dziedzina nauki: geologia, paleontologia

Zastosowanie w gospodarce:

Słowa kluczowe: fossils, microfossils, preparation 

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: dr Wojciech Krawczyński

Unikatowa aparatura:

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60   ,   41-200 Sosnowiec      ,     pok.206   tel. 32 3689349

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał

Dziedzina nauki: nauki o ziemi, (geografia, geologia, gleboznawstwo, gruntoznawstwo, petrografia, mineralogia, geochemia), ochrona środowiska, chemia, biologia,

Zastosowanie w gospodarce: rozdrabnianie prób, oznaczanie uziarnienia osadów metodą sedymantacyjną, sitową i laserową, oznaczanie pH, wilgotnosci, zawartości Corg., N, CaCO3, Ca, Mg, Na, K, P, Fe2O3, Fe, preparatyka mikroskopowa (przygotowanie preparatów do analiz chemicznych, mikrosondowych, petrograficznych, mineralogicznych)

Słowa kluczowe: gleboznawstwo, soil, sediment, gleby, osady, gruntoznawstwo, analizy chemiczne, pH-metr, spekol, uziarnienie, Analysette 22, laserowy miernik wielkości cząstek, LogiTech, analizy chemiczne, organika, węgiel organiczny, makroelementy, spektrofotometr jednowiązkowy, przygotowanie preparatów skalnych i mineralogicznych do analiz 

Certyfikaty i akredytacje:

Opiekun: mgr Włodzimierz Pawełczyk

Unikatowa aparatura: Laserowy miernik wielkości cząstek Analysette 22 Micro Tec Plus; Zestaw do automatycznego wykonywania preparatów mikroskopowych firmy LogiTech (PM5 Lapping & Polishing System)

Lokalizacja i kontakt: ul. Będzińska 60  ,    41-200 Sosnowiec, pok. 201, 32 3689451