Doktoraty

WNoZ » Nauka » Doktoraty

Doktoraty obronione

dr Alan Mandal
Tytuł: Środowisko mieszkaniowe Katowic i jego zróżnicowanie przestrzenne
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Data nadania: 20. 06. 2017 r.


dr Maciej Rybicki

Tytuł: Charakterystyka oraz geneza materii organicznej towarzyszącej złożom Zn-Pb regionu śląsko-krakowskiego
Promotor: dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski
Data nadania: 20. 06. 2017 r.


dr Katarzyna Pukowiec

Tytuł: Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
Promotor: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
Data nadania: 20. 06. 2017 r.

dr Maksymilian Solarski
Tytuł: Występowanie zjawisk lodowych w zbiornikach wodnych Wyżyny Śląskiej w warunkach antropopresji
Promotor: dr hab. Mariusz Rzętała
Data nadania: 20. 06. 2017 r.

dr Justyna Smolarek
Tytuł: Charakterystyka geochemiczna ordowicko-sylurskich zdarzeń globalnych
Promotor: dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski
Data nadania: 16. 05. 2017 r.


dr Tomasz Brachaniec

Tytuł: Paraautochtoniczne polskie tektyty – charakterystyka geochemiczna i ich dystrybucja w osadach neogeńskich południowo-zachodniej Polski
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Karwowski
Data nadania: 16. 05. 2017 r.

dr Roksana Zarychta
Tytuł: Rekonstrukcja zmian rzeźby terenu wybranych piaskowni na Wyżynie Śląskiej w świetle metod geostatystycznych
Promotor: dr hab. prof. UŚ Jacek Różkowski
Data nadania: 28. 02. 2017 r.

dr Anna Żemła-Siesicka
Tytuł: Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej w krajobrazie Beskidu Śląskiego
Promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
Data nadania: 28. 02. 2017 r.

Doktoraty obronione – archiwum

Otwarte przewody doktorskie.

mgr Maria Dziurowicz
Tytuł: Wyznaczanie współczynników emanacji izotopów radonu 222Rn i 220Rn z wybranych faz metamiktycznych w funkcji wewnętrznie zaabsorbowanej dawki promieniowania alfa z szeregów 232Th, 238U i 235U ”.
Promotor: dr hab. Dariusz Malczewski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.06.2018r.

mgr Sylwia Skreczko
Tytuł: Przemiany roślinności w holocenie na podstawie badań palinologicznych wybranych torfowisk Kotliny Oświęcimskiej”.
Promotor: dr hab. Małgorzata Nita
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.06.2018r.

mgr Adrian Zarychta
Tytuł: Analiza termiki wybranych obiektów lokowania odpadów pogórniczych w województwie śląskim z wykorzystaniem estymacji i symulacji geostatystycznych”.
Promotor: dr hab. Stanisław Ćmiel
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bzdęga
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2018r.

mgr Weronika Nadłonek
Tytuł: Migracja metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, As, Sb) w glebach i odpadach na terenach hutnictwa rud Zn-Pb)”.
Promotor: dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.05.2018r.

mgr Krzysztof Brom
Tytuł: Trendy w makroewolucji rozmiarów liliowców; przykłady z fanerozoiku”.
Promotor: dr hab. prof. UŚ Mariusz Salamon
Promotor pomocniczy: dr Przemysław Gorzelak
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2018r.

mgr Natalia Tomczewska -Popowycz
Tytuł: „Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2017r.

mgr Rafał Juroszek
Tytuł: „Mineralizacja żyłowa skał pirometamorficznych Kompleksu Hatrurim”.
Promotor: dr hab. Evgeny Galuskin
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2017r.

mgr Dawid Surmik
Tytuł: „Mikrotafonomia szczątków gadów środkowego triasu Śląska (The microtaphonomy of reptile remains from the Middle Triassic of Silesia”.
Promotor: dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń, dr hab. prof. IP PAN Barbara Kremer
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.10.2017r.

mgr Monika Olberek-Żyła
Tytuł: „Proces suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej w wymiarze osadniczym i społecznym”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.

mgr Kinga Mazurek
Tytuł: „Stabilność pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji”.
Promotor: dr hab. Renata Dulias
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.

mgr Marlena Dyszy
Tytuł: „Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne strefy podmiejskiej konurbacji katowickiej na przykładzie wybranych gmin wiejskich”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.

mgr Barbara Bieta
Tytuł: „Wpływ wysokiego budynku na drgania podłoża w jego otoczeniu”.
Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.

mgr Jan Zimnol
Tytuł: „Ocena walorów klimatu Goczałkowic-Zdroju w aspekcie działalności uzdrowiskowej i rekreacji”.
Promotor: dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska
Promotor pomocniczy: dr Mieczysław Leśniok
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 11.04.2017r.

mgr Dorota Środek
Tytuł: „Minerały z chlorem i fluorem ze skał pirometamorficznych”.
Promotor: dr hab. Irina Galuskina
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.03.2017r.

Otwarte przewody doktorskie – archiwum