Kierunki badawcze

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

BADANIA PODSTAWOWE

 • nowe i rzadko występujące minerały ze skał pirometamorficznych
 • geneza, przeobrażenia i interakcje kopalnej materii organicznej
 • petrologia węgli
 • mineralogia pyłów atmosferycznych i przemysłowych
 • mineralogia meteorytów
 • spektroskopia minerałów zawierających pierwiastki z grup przejściowych
 • wiek, petrogeneza i mineralogia skał magmowych, pomagmowych i skał ich osłony wraz z interpretacją geodynamiczną
 • petroarcheologia (badania ceramiki łużyckiej)


ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA

 • badania, monitoring i określenie wpływu na środowisko procesów samozagrzewania pokładów węgla oraz składowisk węgli i odpadów powęglowych
 • mineralogia środowiska
 • badania antropogenicznych związków organicznych w aerozolach atmosferycznych, wodach i glebach
 • badania źródeł naturalnej promieniotwórczości i zmian zachodzących w środowisku w kontekście składowania odpadów promieniotwórczych
 • badania wpływu na środowisko produktów rozkładu termicznego organicznej substancji węgla w różnych procesach naturalnych i przemysłowych
 • jakościowa i półilościowa analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych oraz w żywności
 • badania wpływu atmosferycznych pyłów mineralnych na zdrowie ludzi


BADANIA NA RZECZ PRZEMYSŁU

 • kompleksowe badania geochemiczno-mineralogiczne rud pierwiastków rzadkich (krytycznych)
 • badania wpływu procesów utleniania i samozagrzewania na własności węgli
 • kompleksowe badania geochemiczne, mineralogiczne i petrograficzne odpadów energetycznych (akredytacja ICCP http://www.iccop.org/ )
 • kompleksowe badania możliwości przeróbki dawnych i współczesnych odpadów pogórniczych i pohutniczych.
 • ocena własności luminescencyjnych nieorganicznych i organicznych materiałów naturalnych i syntetycznych.
 • ocena właściwości użytkowych skał krzemionkowych.
 • kompleksowe badania przewidywania jakości koksu
 • kompleksowe badania efektywnej utylizacji węgla
 • kompleksowe badania uzyskiwania gazów pochodzenia organicznego


USŁUGI I EKSPERTYZY

 

Katedra Geologii Podstawowej

Geologia Dynamiczna i Regionalna:

 • tektonika i geologia strukturalna,
 • geologia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Sudetów i Karpat,
 • geologia regionalna świata,
 • geotermia,
 • analiza rdzeni wiertniczych

Sedymentologia:

 • badanie procesów i osadów środowisk morskich i lądowych,
 • analiza facjalna,
 • analiza basenów sedymentacji

Kartografia Geologiczna

 • tworzenie powierzchniowych i wgłębnych map geologicznych,
 • rozpoznawanie i dokumentowanie obszarów złożowych,
 • SIP – Systemy Informacji Przestrzennej w geologii,
 • zastosowanie telegeoinformatyki w geologii,
 • modelowanie przestrzenne w geologii

Geologia Czwartorzędu

 • palinologia i stratygrafia czwartorzędu,
 • paleogeograficzna rekonstrukcja środowisk czwartorzędowych
 • geomorfologia

Geozagrożenia

 • badania osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi,
 • deformacje powierzchni terenu w obszarach eksploatacji górniczej,
 • rekonstrukcja obszarów poeksploatacyjnych,
 • geomorfologia strukturalna w strefach aktywnych tektonicznie

Katedra Geologii Stosowanej

 • geologia i ekonomika złóż
 • geologia górnicza
 • poszukiwanie rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów kopalin
 • ochrona zasobów
 • tektonofizyka i badanie procesów zniszczenia skał
 • geofizyka stosowana i górnicza
 • geofizyka inżynierska (badania szczelinowatości skał, wykrywanie pustek, ocena stabilności zboczy)
 • sejsmologia górnicza
 • sejsmoakustyka (emisja akustyczna)
 • mikrosejsmologia
 • pomiary geofizyczne migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych

Katedra Paleontologii i Stratygrafii

 • Badania palynologiczne miospor i akritarch paleozoiku Polski
 • Taksonomia wybranych grup fauny kopalnej (koralowce, mięczaki, ramienionogi, szkarłupnie, konodonty) z zastosowaniem metod statystycznych
 • Analiza sukcesji faunistycznych w młodszym paleozoiku (dewon, karbon) i mezozoiku południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich i regionu śląsko-krakowskiego
 • Badania biostratygraficzne, paleoekologiczne i paleobiogeograficzne zespołów flory i fauny kopalnej paleozoiku i mezozoiku
 • Kompleksowa analiza ekosystemowa zdarzeń biologicznych i geologicznych, przede wszystkim wymierania późnodewońskiego, z wykorzystaniem analizy facjalnych uwarunkowań rozwoju kopalnych biocenoz oraz badań geochemicznych
 • Badania rozprzestrzeniania się współczesnego aeroplanktonu w atmosferze oraz jego monitoring

 

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

 • ustalenie zasobów i zagospodarowanie wód podziemnych m.in. na obszarach znajdujących się pod wpływem górnictwa
 • zestawianie bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych oraz warunków korzystania z tych wód
 • określenie strategii ochrony i monitoring jakości wód podziemnych na obszarze Górnego Śląska i jego obrzeżenia, ze szczególnym uwzględnieniem szczelinowo-krasowych poziomów wodonośnych
 • rozpoznanie kształtowania się strefowości hydrochemicznej GZW w warunkach intensywnego drenażu górniczego
 • regionalna charakterystyka hydrogeologiczna masywu górnośląskiego

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego

 • rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego, w szczególności: antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu, geoarcheologia, zapis zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie, relacje człowiek-środowisko w pradziejach, malakologia czwartorzędu (Wysoki Jesionik, Równina Opolska, doliny Bierawki i Kłodnicy),
 • dendrochronologia, dendrogeomorfologia i dendroklimatologia, w szczególności: rekonstrukcja klimatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod dendrochronologicznych (Skandynawia, Europa Środkowa, Bałkany, Islandia), analizy czasowej i przestrzennej zmienności zdarzeń ekstremalnych takich jak spływy gruzowe, lawiny śnieżne, powodzie, osuwiska, obrywy skalne i odpadanie, rozwój narzędzi dendrochronologicznych do badań środowiskowych i datowań dendroarcheologicznych (Tatry, Babia Góra, Karkonosze, Góry Kamienne, Czechy i Kanada),
 • środowisko formowania utworów czwartorzędowych, w szczególności osadów stokowych i rzecznych, sedymentologiczna interpretacja osadów stokowych na podstawie analizy makro- oraz mikromorfologicznej, stratygrafia pokryw stokowych na obszarze gór i wyżyn południowej Polski, środowiska depozycyjne i litologia osadów biogenicznych w dolinach rzecznych (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, doliny Bierawki i Kłodnicy),
 • geomorfologia fluwialna i osady dolin rzecznych, w szczególności: wielonurtowe systemy rzeczne, rzeki żwirodenne w obszarach górskich i na ich przedpolach, morfodynamika koryt rzecznych, skutki regulacji rzek (doliny Odry, Wisły, Soły i Liswarty), zagospodarowanie dolin rzecznych, historyczna działalność przemysłowa w dolinach rzecznych i terenach przyległych (Beskid Śląski, Równina Opolska, Góry Świętokrzyskie),
 • geozagrożenia, w szczególności analiza zagrożenia osuwaniem, spływami gruzowymi, lawinami, metody wczesnego ostrzegania o katastrofach naturalnych (Beskid Żywiecki, Góry Kamienne, Beskid Niski, Podhale, Tatry, Chiny),
 • rozwój rzeźby terenu obszarów górskich (Góry Kamienne, Wysoki Jesionik, Beskid Śląski),
 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na przyrosty roczne drzew i wykorzystanie wskaźników roślinnych w epidemiologii środowiskowej (Wyżyna Śląska, Podhale, Kotlina Żywiecka),
 • formowanie orogenów, ewolucja pasma orogenicznego waryscydów Europy Środkowej, rekonstrukcja procesów wielofazowych deformacji i metamorfizmu oraz datowanie U-Pb (Karpaty Zachodnie)
 • środowisko formowania utworów czwartorzędowych
 • rola czynników klimatycznych i antropogenicznych w transformacji środowiska przyrodniczego

Katedra Geografii Ekonomicznej

 • Przestrzenne aspekty jakości życia mieszkańców woj. katowickiego na tle przeobrażeń demograficzno-społecznych regionu. Obejmują one badania:
  • zanieczyszczenie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zakładów przemysłowych
  • świadomości ekologicznej mieszkańców regionów zanieczyszczonych
  • lokalnego rynku wybranej gminy
  • dostępności do placówek służby zdrowia
  • zagadnienia ludnościowe
 • Wybrane elementy przemian infrastruktury przestrzenno-organizacyjnej miast, w szczególności zaś analizowano:
  • zmiany poziomu infrastruktury rynkowej w mieście i jej funkcjonowanie
  • przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne zespołu miejskiego w koncepcji funkcjonalnej organizacji przestrzeni
  • lokalna sieć osadnicza miejsko-wiejska

 

Katedra Klimatologii

 • klimat obszarów miejskich i przemysłowych
 • klimat obszarów górskich i polarnych
 • klimatologia synoptyczna z uwzględnieniem wieloletniej zmienności klimatu
 • klimatologia satelitarna

 

Katedra Geomorfologii

 • Badanie zjawisk i procesów krasowych w różnych strefach klimatycznych z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska
 • Badanie środowiska polarnego w związku ze zmianami klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem glacjokrasu i procesów dynamicznych w glacjologii
 • Badanie środowiska wysokogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem kriosfery Tatr

 

Katedra Geografii Fizycznej

 • Tendencje przeobrażeń geosystemów w różnym stopniu antropopresji
 • Ocena powierzchniowych zasobów wodnych i gospodarki wodnej
 • Przeobrażenia procesów fizycznogeograficznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji
 • Koncepcja nauczania geografii w nawiązaniu do nowych kierunków myślenia w naukach o Ziemi i pedagogice
 • Kształtowanie się układów biocenotycznych w antropogenicznych siedliskach zastępczych na obrzeżach wschodniej części GOP

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Turystyka w ujęciu regionalnym: waloryzacja, potencjał, oddziaływania.

 • ogólna klasyfikacja turystyki i klasyfikacja walorów turystycznych;
 • oddziaływania i ocena wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy;
 • ocena antropopresji w wybranych obszarach turystycznych oraz teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego w turystyce;
 • koncepcja krajobrazu w turystyce oraz koncepcja interakcji krajobrazu i turystyki;
 • atrakcyjność turystyczna wybranych krajów świata;
 • potencjał turystyczny regionów Polski i świata (walory przyrodnicze, walory kulturowe);
 • koncepcja i strategia rozwoju produktów oraz obiektów turystycznych i ich silnej marki;
 • zarządzanie i marketing wykorzystywany w usługach turystycznych;
 • turystyka senioralna i czynniki wpływające na jej atrakcyjność turystyczną w Polsce;
 • przemiany demograficzne i ich wpływ na turystykę;
 • planowanie i zagospodarowanie turystyczne.

Rozwój regionalny i zarządzanie krajobrazem w kontekście polityki krajobrazowej i przestrzennej Polski.

 • ewolucja krajobrazu kulturowego;
 • geneza i typologia krajobrazów kulturowych;
 • zarządzenie krajobrazem – audyt krajobrazowy;
 • ochrona i zagrożenia krajobrazu;
 • polityka krajobrazowa Polski;
 • ocena antropogenicznego stopnia przekształcenia krajobrazu;
 • identyfikacja krajobrazu kulturowego;
 • ocena wartości krajobrazu na potrzeby turystyki;
 • zmiany krajobrazu pod wpływem turystyki (westernizacja, hybrydyzacja krajobrazu).