Projekty badawcze

Data rozpoczęcia realizacji projektu Numer projektu Tytuł projektu Instytucja finansująca
2017-08-30 2016/23/N/ST10/00142 Cr i Se w minerałach grupy ettryngitu i barytu Narodowe Centrum Nauki
2017-08-24 2016/23/B/ST10/02789 Przemiany wybranych pierwiastków (metali i metaloidów) podczas migracji na drodze emitor – powietrze – gleba  Narodowe Centrum Nauki
2017-07-20 2016/23/N/ST10/00162 Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian klimatu  Narodowe Centrum Nauki
2017-07-17 2016/23/B/ST10/00869 Minerały „grupy arktytu”: struktury modułowe, krystalochemia oraz potencjalnie nowe minerały. Opracowanie nomenklatury i klasyfikacji minerałów o strukturze antyperowskitu heksagonalnego.  Narodowe Centrum Nauki
2017-03-15 2016/21/N/ST10/00463 Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej.  Narodowe Centrum Nauki
2017-03-14 2016/21/N/ST10/00838 Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800-1500 st. C  Narodowe Centrum Nauki
2017-02-13 2016/21/B/ST10/02293 Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  Narodowe Centrum Nauki
2016-12-01 727890-INTAROS Integrated Arctic observation system- INTAROS Komisja Europejska, Program Ramowy UE
2016-08-17 2015/19/N/ST10/01527 Paleontologia, tafonomia i środowisko sedymentacji utworów dolnego famenu w kamieniołomie Kowala (Góry Świętokrzyskie)  Narodowe Centrum Nauki
2016-07-20 2015/19/B/ST10/01470 Tafonomia eksperymentalna kluczem do poznania przeszłości – ocena hydrodynamicznej i biologicznej fragmentacji szkieletów wybranych grup bentonicznych bezkręgowców  Narodowe Centrum Nauki
2016-07-11 2015/19/B/ST10/01620 Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich, Polska południowa.  Narodowe Centrum Nauki
2016-07-07 2015/19/B/ST10/00925 Monosacharydy i disacharydy – nowe biomarkery występujące w mezozoicznych i kenozoicznych skałach osadowych  Narodowe Centrum Nauki
2016-04-20 2015/17/B/ST10/03335 Możliwości zastosowania metod zintegrowanych geograficznych do lokalizacji poziomów antropogenicznych w glebach terenów wielowiekowej działalności górniczo-hutniczej w aspekcie oceny ich wpływu na środowisko wodno-gruntowe  Narodowe Centrum Nauki
2016-03-15 2015/17/N/ST10/03069 Trendy w wielkości ciała liliowców w trakcie późnodewońskich kryzysów biotycznych  Narodowe Centrum Nauki
2016-02-26 2015/17/N/ST10/03141 Minerały zawierające chlor ze skał pirometamorficznych jako naturalne prototypy zaawansowanych materiałów technologicznych.  Narodowe Centrum Nauki
2015-12-01 2015/16/S/ST10/00430 Mechanizmy formowania się biogenicznego metanu w pokładach węgla brunatnego z rejonu Konina  Narodowe Centrum Nauki
2015-09-03 2014/15/N/ST10/05142 Rekonstrukcja triasowych zespołów roślinnych z wybranych stanowisk południowej Polski.  Narodowe Centrum Nauki
2015-08-25 270325 Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2015-07-22 2014/15/B/ST10/03705 Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegrowanych badań geochemicznych i paleoekologiczno-facjalnych  Narodowe Centrum Nauki
2015-07-17 2014/15/B/ST10/02281 Badania nad sorpcją i mechanizmem wiązania analogów pierwiastków promieniotwórczych przez chloryty w środowisku wód podziemnych  Narodowe Centrum Nauki
2015-07-17 2014/15/B/ST10/04095 Wyznaczanie współczynników emanacji oraz emisji masowych i powierzchniowych izotopów 222-Rn i 220-Rn z minerałów metamiktycznych  Narodowe Centrum Nauki
2015-07-01 INNOTECH-K3/IN3/58/228202/NCBR/15 Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2015-02-20 2014/13/N/ST10/04921 Polskie mołdawity – zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy  Narodowe Centrum Nauki
2015-02-20 2014/13/N/ST10/03006 Zdarzenie Ireviken na Niżu Polskim – rekonstrukcja warunków sedymentacyjnych przy zastosowaniu kompleksowej charakterystyki geochemicznej.  Narodowe Centrum Nauki
2015-02-18 2014/13/N/HS4/03575 Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim. Na przykładzie konurbacji katowickiej  Narodowe Centrum Nauki
2015-01-28 2014/13/B/ST10/02403 Szlaki hutnicze cynku i ołowiu – poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w strukturach faz krystalicznych i ich interakcji ze środowiskiem.  Narodowe Centrum Nauki
2014-09-19 2013/11/N/ST10/00823 Czynniki warunkujące proces cielenia się lodowców Spitsbergenu na przykładzie Hansbreen  Narodowe Centrum Nauki
2014-07-16 2013/11/B/ST10/00253 Określenie zakresu wpływu II i III skoku uwęglenia na współczesny rozkład metanonośności pokładów węgla w wybranych obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na podstawie danych archiwalnych  Narodowe Centrum Nauki
2014-07-15 2013/11/B/ST10/00272 Nowe i rzadkie minerały z paralaw Formacji Hatrurim  Narodowe Centrum Nauki
2014-07-15 2013/11/B/ST10/04764 Zastosowanie analiz intensywności odbicia światła niebieskiego jako nowego źródła danych w dendrochronologicznych badaniach zmian klimatu Europy  Narodowe Centrum Nauki
2014-04-07 2013/09/N/ST10/01246 Liliowce z wapieni sztramberskich jako cenne źródło danych paleobiologicznych i paleośrodowiskowych  Narodowe Centrum Nauki
2014-03-28 2013/09/B/ST10/02227 Magnetyczno-mineralogiczna identyfikacja technogenicznych tlenków i wodorotlenków manganu i żelaza w pyłach przemysłowych i glebach Górnego Śląska  Narodowe Centrum Nauki
2014-03-20 2013/09/B/ST10/00634 Porównanie zmienności warunków termicznych w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej  Narodowe Centrum Nauki
2013-09-17 2013/08/A/ST10/00717 Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych  Narodowe Centrum Nauki
2013-09-17 2012/07/N/ST10/04103 Kredowe liliowce (Crinoidea) niecki miechowskiej (południowa Polska) – taksonomia, paleoekologia, tafonomia i znaczenie filogenetyczne  Narodowe Centrum Nauki
2013-08-28 2012/07/N/ST10/03784 Rola wód roztopowych z topnienia pokrywy śnieżnej dla zasilania systemów drenażu lodowców Spitsbergenu  Narodowe Centrum Nauki
2013-07-10 2012/07/N/ST10/03481 Identyfikacja wielkości zasilania wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik modelowych  Narodowe Centrum Nauki
2013-07-09 2012/07/B/ST10/04366 Prewaryscyjski rozwój masywu krystalicznegoTatr.  Narodowe Centrum Nauki
2013-06-21 2012/07/B/ST10/04268 Interakcja lodowców i wieloletniej zmarzliny jako środowiskowe kontinuum pomiędzy obszarem zlodowaconym i peryglacjalnym w Tarfali, Skandynawia i okolicy Hornsundu, Spitsbergen  Narodowe Centrum Nauki
2013-05-01 198675 Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area – AWAKE2 Norweski Mechanizm Finansowania
2013-04-11 2012/05/N/ST10/00486 Charakterystyka materii organicznej towarzyszącej złożom Zn-Pb regionu śląsko-krakowskiego  Narodowe Centrum Nauki
2013-03-27 2012/05/N/ST10/03943 Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topografii skonsolidowanego podłoża skalnego  Narodowe Centrum Nauki
2013-01-25 2012/05/B/ST10/00512 Właściwości szumu sejsmicznego Polski.  Narodowe Centrum Nauki
2013-01-24 2012/05/B/ST10/00514 Mineralogia i geneza ternesitowych skał pirometamorficznych  Narodowe Centrum Nauki
2012-10-09 2011/03/N/ST10/05576 Dekocentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźnikowe występowania współczesnych ruchów osuwiskowych  Narodowe Centrum Nauki
2012-09-12 2011/03/B/ST10/06320 Własności luminerscencyjne jonów pierwiastków przejściowych w minerałach  Narodowe Centrum Nauki
2012-08-31 2011/03/B/ST10/06331 Przeobrażenia skał na składowiskach odpadów powęglowych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym  Narodowe Centrum Nauki
2012-01-20 UDA-POKL.08.01.02-24-054/11-00 SGP – WSL – Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
2012-01-01 2509/GG FBWiS/2012/0 Przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej pn.: „Obniżenie kosztów produkcji koksu wielkopiecowego poprzez zastosowanie węgla brunatnego” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2011-12-29 2011/01/B/ST10/07588 Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-21 2011/01/B/ST10/00576 Dynamika rozwoju organizmów twardego podłoża w świetle kryzysu biotycznego fran-famen (późny dewon) na obszarze Rosji  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-20 2011/01/N/ST10/07098 Fosforany granitoidów tatrzańskich  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-20 2011/01/B/ST10/01106 Molekularne, petrograficzne i morfologiczne wskaźniki środowisk mikrobialnych okresu wymierań na przykładzie granicy F-F i innych górnodewońskich zdarzeń  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-19 2011/01/N/ST10/06989 Gady morskie i lądowe na tla środowiska triasuśrodkowego południowej Polski  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-19 2011/01/B/ST10/00548 Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-15 2011/01/B/ST10/07096 Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich  Narodowe Centrum Nauki
2011-12-15 2011/01/B/ST10/02639 Wypluwki jako nośniki informacji paleobiologicznej; ocena wpływu rozwoju drapieżników na ewolucję bentonicznych ekosystemów w historii paleozoiku i mezozoiku  Narodowe Centrum Nauki
2011-07-15 PSPB 153/2010 FLORIST- Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr. Konfederacja Szwajcarska
2011-05-24 N N307 066040 Koprolity jako cenne źródło informacji na temat diety, metabolizmu i środowiska pogrzebania późnotriasowych kręgowców lądowych z obszaru Polski  Narodowe Centrum Nauki
2011-05-13 N N306 718240 Funkcjonowanie systemu geomorfologicznego stok-koryto w wybranych małych zlewniach masywu Hrubégo Jesenika (Sudety Wschodnie)  Narodowe Centrum Nauki
2011-05-13 N N306 071740 Geomorfologiczna ewolucja mis zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląskiego)  Narodowe Centrum Nauki
2011-05-13 N N306 070540 Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry i jej dynamika w ostatnich 200 latach  Narodowe Centrum Nauki
2011-05-12 N N 305 017040 Sukcesja wtórna i właściwości fizyko-chemiczne gleb na porzuconych cmentarzach na przykładzie gminy Ryn (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)  Narodowe Centrum Nauki
2011-01-28 UDA-RPSL.05.04.00-00-010/11/05 „Ogólnodostępna baza danych Bio- i Geo- różnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej” – BIOGEO-Silesia ORSIP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2010-10-28 N N307 068939 Sedymentacja silikoklastyczna paleogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca  Narodowe Centrum Nauki
2010-10-28 N N306 314439 Zmienność stężenia i składu pyłów atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie Sosnowca)  Narodowe Centrum Nauki
2010-10-25 NCbiR/PolarCLIMATE-2009/2/1/2009 Wrażliwość lodowców Svalbardu na zmiany klimatu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2010-09-30 N N306 243939 Genetyczne uwarunkowania opadów ekstremalnych w Europie oraz ich zmienność przestrzenno-czasowa  Narodowe Centrum Nauki
2010-09-22 N N306 049139 Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat  Narodowe Centrum Nauki
2010-09-22 N N307 075439 Minerały grupy ellestatydu z UHT-LP skarnów w zmienionych ksenolitach z ignimbrytów struktury wulkanicznej Górnego Czegemu, Płn. Kaukaz  Narodowe Centrum Nauki
2010-09-22 N N307 075239 Minerały grupy wadalitu-mayenitu z UHT-LP skarnów w zmienionych ksenoloitach z ignimbritów kaldery Górny Czegem, Płn. Kaukaz  Narodowe Centrum Nauki
2010-09-21 N N307 244339 Tektonika południowej strefy kontaktowej masywu granitoidowego Karkonoszy w rejonie Karpacza  Narodowe Centrum Nauki
2010-09-15 N N306 047939 Silne wyże nad Europą i ich wpływ na kształtowanie pogody w latach 1951-2005  Narodowe Centrum Nauki
2010-08-23 758/N-ROSJA/2010/0 Konsekwencje piętrzenia wody rzek, jezior i zbiorników wodnych (na przykladzie Bajkału i doliny Angary) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2010-07-01 RFSR-2010-00001 INNOCARB – Innovative carbon products for substituting coke on BF operation Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej
2010-07-01 RFSR-CT-2010-00008 RATIO-COAL – Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska
2010-05-05 SP/B/3/76469/10 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie (w ramach projektu „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2010-05-01 PIRSES-GA-2009-247616 HYPOCAVE – Hypogene Caves Morphology – Europe/Australia Comparison Program Ramowy Unii Europejskiej
2010-03-25 N N307 138838 Ślady drapieżnictwa na wczesnokredowych liliowcach (Crinoidea; Echinodermata) z centralnej i wschodniej Europy; ocena wpływu mezozoicznej rewolucji morskiej na ewolucję paleozoicznych liliowców  Narodowe Centrum Nauki
2010-03-17 N N306 119038 Morfodynamika dna rzeki uregulowanej na przykładzie górnej Odry  Narodowe Centrum Nauki
2010-03-17 N N307 518038 Tlenek Nb i Sc z pegmatyków korundowych z Kruczych Skał – nowy minerał szeregu Sc(Nb,Ta)O4 – (Fe,Mn)WO4  Narodowe Centrum Nauki
2010-03-16 N N307 100238 Minerały UHT-LP skarnów jako prototypy materiałów do immobilizacji aktynowców: uranowe i torowe granaty i perowskity oraz „Ca-uraninit”  Narodowe Centrum Nauki
2010-03-16 N N307 097038 Nowe granaty: Ca3Sn2Fe2SiO12, Ca3SbZrFe3O12, Ca3SbSnAl3O12 z wysokotemperaturowych skarnów Wierchnie -Czegemskiej struktury wulkanicznej, Płn.Kaukaz, Kabardino-Balkaria, Rosja  Narodowe Centrum Nauki
2010-03-16 N N306 139638 Rekonstrukcja warunków klimatycznych Górnego Śląska w ostatnichstuleciach na podstawie drewna historycznego  Narodowe Centrum Nauki
2010-01-28 2245 Application of High resolution SAR data for the monitoring of highway and railway bridges in areas affected by terrain deformation using SAR interferrometric techniques Włoska Agencja Kosmiczna
2009-12-30 umowa nr POIG.01.01.02-24-078/09-00 Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. Akronim: ZiZOZap Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2009-11-28 PNRF-234-AI-1/07 (25/2009) AWAKE – Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-Greenland Area Norweski Mechanizm Finansowania
2009-10-28 N N525365737 Charakterystyka zależności pomiedzy epigentycznymi zmianami węgla w strefach dysjunktywnych a geometria uskoków w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym  Narodowe Centrum Nauki
2009-10-14 N N306 179737 Model zmian systemu drenażu in- i subglacjalnego politermalnych lodowców na Svalbardzie w warunkach ocieplenia klimatu (na przykładzie Werenskioldbreen)  Narodowe Centrum Nauki
2009-10-07 N N307035937 Promieniotwórczość naturalna odpadów górnictwa węgla kamiennego  Narodowe Centrum Nauki
2009-09-17 N N307027837 Petrogeneza granitoidów Tatr  Narodowe Centrum Nauki
2009-09-16 N N525367837 Własności elektryczne ośrodka geologicznego wokół składowisk odpadów powęglowych  Narodowe Centrum Nauki
2009-06-22 N N103218636 Wpływ procesów biogeochemicznych na obieg pierwiastków śladowych w torfowiskach zanieczyszczonych pyłami atmosferycznymi  Narodowe Centrum Nauki
2009-05-15 N N307053536 Własności luminescencyjne jonów lantanowców w wybranych minerałach  Narodowe Centrum Nauki
2009-05-04 N N306041736 Zmiany wezbrań powodziowych w zlewni górnej Odry od XVIII do XX wieku  Narodowe Centrum Nauki
2009-03-01 UE No 226375 Ice2Sea – estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise Program Ramowy Unii Europejskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2009-02-15 N-COST/2009/0 Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-10-16 N N306 317135 Redukcje przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pirus sylvestris) jako wskaźnik do oceny zanieczyszczeń atmosfery w sąsiedztwie zakładów przemysłowych w pólnocnej części Wyżyny Śląskiej Narodowe Centrum Nauki
2008-10-08 N N524 168235 Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych w obszarze wyżyn środkowopolskich  Narodowe Centrum Nauki
2008-09-29 N N525 364235 Opracowanie kompleksowej metodyki wykorzystania pomiarów geoelektrycznych dorozpoznania budowy geologicznej młodych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-09-17 N N525 410535 Wpływ terenów miejsko-przemysłowych na zasoby i eksploatację wód podziemnych na przykładach Tarnowskie Góry i Tarnów  Narodowe Centrum Nauki
2008-08-09 N N307427834 Analiza porównawcza zmienności metanonośności pokładów węgla w obrębie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-06-30 N N307427234 Zdarzenia beztlenowe na tle cyklicznej sedynentacji basenowej dewonu środkowego i górnego w Górach Świętokrzyskich  Narodowe Centrum Nauki
2008-05-23 N N306423634 Naturalne i antropogeniczne przeobrażenia odpływwu rzecznego w zlewniach górnej Odry i górnej Wisły  Narodowe Centrum Nauki
2008-04-24 N N307 427034 Ewolucja składu chemicznego i fazowego minerałów i skał zwałowisk poeksploatacyjnych w wyniku (1) metamorfizmu termicznego hałd powęglowych (Górny Śląsk) oraz (2) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-04-24 N N 306 424534 Osobliwości w przebiegu rocznym temperatury powietrza i ich przyczyny synoptyczne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2008-04-24 N N306 425434 Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku wybranych roslin w Sosnowcu (1997-2007) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-11-28 N N525 161033 Formowanie się składu chemicznego wód podziemnych w utworach węglowych triasu w północnej części zbiornika Olkusz-Zawiercie w warunkach autopopresji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-11-13 N N305253133 Wody obce w środowisku przyrodniczym – właściwości i procesy  Narodowe Centrum Nauki
2007-10-31 N N307 245533 Skład fazowy zanieczyszczeń pyłowych ze Spitsbergenu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-10-10 IPY/21/2007 Wpływ zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w troposferze na skład chemiczny opadów atmosferycznych izmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-06-06 IPY/269/2006 Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu na zmiany klimatu i jej skutki środowiskowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-06-06 IPY/272/2006 Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza, jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze zachodniego Spirsbergenu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2007-03-22 IPY/279/2006 Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki, okreslane na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach badawczych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie pomiędzy 3MRG 1957-1958 a 4MRP 2007-2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2004-05-11 PBZ-KBN-086/P04/2003 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla srodowiska życia człowieka) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego