Publikacje

Od początku istnienia Biblioteki WNoZ trwają w niej prace związane z opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wydziału. Do 2000 roku prowadzona była kartkowa Kartoteka Prac Pracowników w układzie alfabetycznym (dostęp w Czytelni BWNoZ). Od 1997 roku Biblioteka WNoZ włączyła się w prace nad elektroniczną formą bazy indeksującej dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest źródłem informacji bibliograficznej dla systemów działających w obrębie Uniwersytetu (Portal Pracownika) jak
i systemów zewnętrznych (Polska Bibliografia Naukowa).

Informacje Ogólne:

http://www.ciniba.edu.pl/zrodla-elektroniczne-przeglad/99-bibliografiaus/668-bibliografia-dorobku-uniwersytetu-lskiego

Wejście do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

http://biblio.bg.us.edu.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=JKKLIPMINQBJHGQNBIHGEDCBRIN&ln=pl 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz
o publikacjach polskich naukowców. Stanowi część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jednostki naukowe w Polsce mają obowiązek regularnego przesyłania danych o publikacjach naukowych do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii naukowej.

https://pbn.nauka.gov.pl/

Portal Pracownika jest narzędziem wspierającym proces zarządzania z poziomu Rektora i dziekana/Dyrektora Instytutu poprzez systematyczne gromadzenie, monitorowanie i analizę wybranych obszarów działalności pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Uruchomione na koncie pracownika funkcje systemu obejmują m.in. wyświetlenie aktualnej listy publikacji.

Link do Portalu Pracownika: http://pp.us.edu.pl

Login i hasło jak do USOS.

Prosimy o zapoznanie się z zakładką POMOC.

Na podstawie Zarządzenia Rektora UŚ nr 63  z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracownicy Uniwersytetu Śląskiego są zobowiązani do przesyłania informacji o swoich publikacjach. Informacje te w formie OŚWIADCZENIA O AFILJACJI (zał. 3 do Zarz.63/2015) przekazuje się do biblioteki specjalistycznej na Wydziale.

ZGŁOSZENIA INFORMACJI O PUBLIKACJACH (Oświadczenie o Afiljacji) PROSIMY DOKONAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ  W CZYTELNI BWNOZ.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt  osobisty lub e-mailowy z pracownikami Biblioteki WNoZ:

e-mail:  barbara.tyc@us.edu.pl ; renata.cmiel@us.edu.pl , tel.: 32 3689 661 lub 32 3689 675.

Przewodnik po ewaluacji:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016:

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016

System ORCID:https://orcid.org/