ACTA GEOGRAPHICA SILESIANA

ACTA GEOGRAPHICA SILESIANA      ISSN 1897-5100

Acta Geographica Silesiana is an international Open Access (OA) multidisciplinary journal concerned with all aspects of the interactions between man, eco-systems, agro-systems and the Earth. Submission of papers in applied environmental chemistry, ecology, biogeochemistry and environmental sciences are particularly encouraged.

Papers received by us are sent to two experts (peer review) anywhere in the world for comments and review and if both the experts approve, then and then paper is accepted for publication. This peer review process takes 30 days from the date of submission of manuscript. We will inform acceptance or rejection of manuscript by experts in 30 days from date of submission of manuscript. After acceptance we try to publish manuscripts at earliest depending upon the number of manuscripts already approved.

The language of the journal are Polish, English and Russian. Published four times a year: January, April, July and October.

The scope of this multidisciplinary journal will encompass the following subjects.

 • Interactions between humans and their environment
 • Natural- and man-made changes at global, regional and local levels
 • Social organization and environmental quality
 • Renewal of ecological systems in post-industrial regions
 • The managed use of the environment
 • Bio-geochemical processes affecting flora, fauna and ecological remediation
 • Natural- and environmental protection
 • Biodiversity protection and sustainable development
 • Water and soil in the context of environmental pollution

The electronic version (ISSN 1897-5100) of the magazine is its reference. Articles, published in Acta Geogra-phica Silesiana, are made available for educational purposes in electronic form on the Web page magazine in the formula Open Access, licenced under CC BY-NC-ND 3.0.

The journal Acta Geographica Silesiana is indxed in: DOAJ, Google Scholar.


Acta Geographica Silesiana jest międzynarodowym czasopismem interdyscyplinarnym w formule Open Access (OA), dotyczącym różnych aspektów interakcji pomiędzy człowiekiem, ekosystemami, agroekosystemami oraz procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Publikuje artykuły z zakresu chemizmu środowiska, biogeo-chemii, ekologii oraz – zwłaszcza – szeroko pojętych zagadnień środowiskowych.

Przysłane teksty są recenzowane (peer review) przez 2 ekspertów, a po ich opinii artykuł będzie zaakceptowany lub odrzucony. Procedura ta obejmuje okres do 30 dni od daty złożenia maszynopisu. Po akceptacji artykuły będą publikowane możliwie jak najszybciej.

Czasopismo przyjmuje artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Poszczególne numery ukazują się 4 razy w roku (styczeń, kwiecień, lipiec i październik).

W zakres interdyscyplinarnego czasopisma Acta Geographica Silesiana wchodzą następujące zagadnienia:

 • Relacje człowieka ze środowiskiem
 • Naturalne i antropogeniczne zmiany na poziomie globalnym, regionalnym oraz lokalnym
 • Jakość środowiska oraz organizacja społeczeństwa
 • Regeneracja układów ekologicznych na obszarach postindustrialnych
 • Różne aspekty kształtowania środowiska
 • Biogeochemiczne procesy wpływające na różnorodność flory, fauny oraz procesy geoekologiczne
 • Ochrona przyrody oraz środowiska
 • Ochrona bioróżnorodności oraz rozwój zrównoważony
 • Zanieczyszczenie środowiska.

Wersja elektroniczna czasopisma (ISSN 1897-5100) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Objętość przysyłanych prac nie powinna przekraczać 15-20 znormalizowanych stron, włączając w to wszystkie załączniki. Wymagany jest podział treści prac na rozdziały oraz sposób cytowania literatury i spis bibliografii zgodny z dotychczasowymi wydaniami. Materiał ilustracyjny – w postaci plików jpg.

Czasopismo Acta Geographica Silesiana jest indeksowane w: DOAJ, Google Scholar.


Rada Redakcyjna (Editorial Board):
Tadeusz SZCZYPEK – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec – redaktor naczelny (Editor in Chief)
Wiaczesław ANDREJCZUK – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – redaktor tematyczny – geografia fizyczna (thematic editor – physical geography)
Jolanta PEŁKA-GOŚCINIAK – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec – redaktor językowy (language editor)
Ivan I. PIROZHNIK – Akademia Pomorska, Słupsk – redaktor językowy (language editor)
Oimahmad RAHMONOV – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec – redaktor tematyczny – ekologia (thematic editor – ecology)
Jerzy RUNGE – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec –redaktor statystyczny (statistical editor)
Maria TKOCZ – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec – redaktor tematyczny – geografia społeczno-ekonomiczna (thematic editor – socio-economic geography)

Rada Naukowa (Associate editors):
Mirzohamdam E. CHOŁBIEGOW – Tadżycki Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Awicenny, Duszanbe (Tadżykistan)
Radosław DOBROWOLSKI – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Romeo EFTIMI – Albańska Służba Geologiczna, Tirana (Albania)
Jacek JANIA – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Karel KIRCHNER – Instytut Geoniki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno (Czechy)
Marzena LAMPARSKA – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Regina MORKUNAITE – Instytut Geologii i Geografii, Wilno (Litwa)
Magdalena RATAJCZAK-SZCZERBA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Bogdan RIDUSZ – Narodowy Uniwersytet Czerniowiecki im. J. Fiedźkowicza, Czerniowce (Ukraina)
Fiodor A. ROMANIENKO – Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Moskwa (Rosja)
Walerian A. SNYTKO – Instytut Geografii im. W. B. Soczawy SO RAN, Irkuck (Rosja)
József SZABÓ – Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn (Węgry)
Zdeněk SZCZYRBA – Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechy)
Borys P. WŁASOW – Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk (Białoruś)


Archiwum numerów


Wydawca :
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

Adres redakcji:
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368 93 89
e-mail: bajkal58@wp.pl , ags.czasopismo@gmail.com