Obrony i prace

Uwaga absolwenci!

Każdy przyszły absolwent Uniwersytetu Śląskiego zobowiązany jest do złożenia wraz z pracą dyplomową „Deklaracji przystąpienia Studenta do bazy absolwentów”.
Wskazany formularz należy wypełnić on-line na stronie https://ba.us.edu.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych:

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej:

 • student po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, który stanowi załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia
 • formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu
 • każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne)

Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej:

 • student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do APD
  APD – Archiwum Prac Dyplomowych prowadzone w formie elektronicznej w serwisie https://apd.us.edu.pl/

  • tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski
  • tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski
  • streszczenie pracy w języku polskim
  • streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski
  • słowa kluczowe w języku polskim
  • słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski
  • plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej
 • streszczenie pracy oraz słowa kluczowe student może podać dodatkowo w języku angielskim, jeżeli nie jest to język oryginału
 • w APD przechowywane są jedynie pisemne prace dyplomowe. Elektroniczną wersję pracy student zobowiązany jest przesłać w formacie PDF scalonej do jednego pliku
 • plik z pracą powinien mieć nazwę: [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]. Nazwę należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 • jeżeli praca ma kilku autorów, plik z pracą powinien przekazać każdy z nich
 • promotor dokonuje zatwierdzenia elektronicznej wersji pracy w APD
 • papierowa wersja pracy jest drukowana przez studenta z APD
 • promotor podpisuje papierową wersję pracy

Złożenie pracy dyplomowej:
student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora.
Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy, jeżeli takie występują.
Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej strona tytułowa pracy i strona druga pracy, zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

Załącznik 1 – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156901.pdf

Załącznik 2 – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156902.pdf

Tekst zarządzenia – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201516.pdf


Podstawowe zalecenia edytorskie dotyczące pisania prac dyplomowych
Egzamin licencjacki geografia – zagadnienia do zestawów


Wznowienie studiów:

Podania należy składać w Dziekanacie przed rozpoczęciem semestru zimowego lub letniego (informacje o ewentualnych różnicach programowych i opłatach będą umieszczone w decyzjach).


Dyplomy

Przed obroną:
Składając pracę licencjacką i magisterską, każdy student składa dodatkowo 4 fotografie o wymiarach 6,5 x 4,5 (podpisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, data obrony) oraz dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł. Indeksy oraz pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego i magisterskiego, należy składać w Dziekanacie do 5 dni przed jego terminem.

Po obronie:
Każdy absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego i dyplomowego powinien zgłosić się do dziekanatu w celu pobrania indeksu wraz z kartą obiegową.

Po dyplom należy zgłosić się z:
kartą obiegową
indeksem

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim, należy złożyć dodatkowo 1 zdjęcie oraz podanie o wydanie odpisu w języku obcym w terminie 30 dni od dnia obrony. Koszt odpisu – 40 zł.
Wpłaty nalezy dokonywać na konto wygenerowane na podstawie numeru PESEL

W związku z planowaną inwentaryzacją 25 kwietnia dyplomy nie będą wydawane. Najbliższy możliwy odbiór 9 maja.

DYPLOMY W DZIEKANACIE MOŻNA ODBIERAĆ TYLKO W CZWARTKI W GODZINACH OD 11:00 DO 15:00 (przerwa od 13:00 do 13:30) W INNYCH DNIACH I GODZINACH DYPLOMY NIE BĘDĄ WYDAWANE

Wzór podania o odpis w języku angielskim

Studenci studiów licencjackich kontynuujący naukę na studiach magisterskich uzupełniających zobowiązani są do zachowania elektronicznej legitymacji studenta, która po przedłużeniu ważności będzie obowiązywała na studiach II stopnia