Praktyki

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 5 i § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk, ustala się na kierunku geografia praktyki zawodowe.

Osoba odpowiedzialna za praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel tel. 3689 213
Wszelkie pytania odnośnie ćwiczeń proszę kierować do dr S. Pytla.

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk.


Procedura odbywania praktyk zawodowych:

  1. Wydrukować dokumenty zamieszczone poniżej (porozumienie w 3 kopiach)
  2. Uzyskać podpis na skierowaniu u dr S.Pytla (416)
  3. Uzyskać podpis od Pani dziekan dr hab. prof. UŚ Urszuli Myga-Piątek (dziekanat studencki) na porozumieniu
  4. Odbyć 15 dni praktyk i wypełnić dziennik praktyk z każdego dnia
  5. Wypełnić i opieczętować raport oraz dziennik praktyk
  6. Udać się do dr S.Pytla z przygotowanymi dokumentami w koszulce foliowej po wpis do indeksu na stronie 82

Druki do pobrania:

Oświadczenie

Regulamin praktyk

Skierowanie na praktyki

Zwolnienie z praktyk

Warunki zwalniania z praktyk

Umowa o organizacje praktyki

Raport


PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

programy praktyk pedagogicznych

umowy pedagogiczne