Sprawy socjalne

WNoZ » Student » Sprawy socjalne

Komunikat
Zostają wstrzymane wypłaty stypendiów – zgodnie z decyzją Dziekana – dla osób, które nie dopełniły obowiązku odebrania decyzji w wyznaczonych wcześniej terminach i nie zgłoszą się do Dziekanatu do 9 maja 2019 r.


Terminy wypłaty świadczeń:

25 kwietnia 2019 r. z nadpłatą za marzec

Termin wydawania decyzji na semestr letni zostanie podany odrębnym ogłoszeniem zamieszczonym na niniejszej stronie, profilu FB oraz tablicy informacyjnej pomocy materialnej.

Jednocześnie przypominamy, że aby od kwietnia otrzymać świadczenia, konieczne jest bycie w semestrze letnim studentem. Potwierdzeniem tego faktu jest zaliczenie semestru zimowego. Przygotowanie wypłat stypendialnych będzie weryfikowane na podstawie wpisów w USOS-ie na cykl 2018/2019L.


POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Zgodnie z § 1 ust.2 w ramach pomocy materialnej student Uczelni może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogę

Termin składania wniosków: do 10 października lub do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca. Stypendium rektora – do 15 października lub do 30 marca w przypadku gdy studia drugiego stopnia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

Każdy student składający wniosek o stypendium
zobowiązany jest do odbioru w Dziekanacie decyzji stypendialnej.
Nie podpisanie dokumentu może skutkować wstrzymaniem wypłaty.
Decyzje wydawane są dwa razy w roku akademickim:
w semestrze zimowym i letnim, w terminach wyznaczonych przez Dziekana.

Wniosek należy wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

 1. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z § 6 pkt. 1,2,3 Regulaminu Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. W związku z tym jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W semestrze zimowym stypendia przyznaje się  na okres pięciu miesięcy (od października do lutego)

W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca)

Kopie dokumentów będą przyjmowane za okazaniem ich oryginałów.

PROSIMY NIE WRZUCAĆ WNIOSKÓW DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED DZIEKANATEM.

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o  zapoznanie się z:

POMOC MATERIALNA – http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna

INFORMACJE W PIGUŁCE http://www.student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/student/stypendia_-_jak_gdziekiedy_2018.pdf

WZORY DRUKÓW – http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

REGULAMIN – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201714400.pdf

Stypendia w semestrze letnim 2018/2019

26 marca 2019 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów wspólnie z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego podjął decyzje dotyczące postanowień zawartych w § 4 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 138 z dnia 21 września 2018  r. Rektora UŚ)

 • Wysokość dochoduuprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 1.000,00 zł.
 • Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

-przy dochodach:

od 0,00 zł do 200,00 zł – 1.150,00 zł.
od 200,01 zł do 400,00 zł – 950,00 zł.
od 400,01 zł do 600,00 zł – 750,00 zł.
od 600,01 zł do 800,00 zł – 550,00 zł.
od 800,01 zł do 1000,00 zł – 350,00 zł.

 • Wysokość dodatku mieszkaniowegodo stypendium socjalnego:

z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich  wynosi odpowiednio:

– DS w Katowicach i Sosnowcu – 402,00 zł. miesięcznie tj. 13,40 zł. na dobę,

– DS w Cieszynie – 336,00 zł. miesięcznie tj. 11,20 zł. na dobę,

z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 100,00 zł. miesięcznie tj. 3,30 zł. na dobę

 • Wysokość zapomogi:

przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł.
podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł.

 • Wysokość stypendium specjalnegodla studentów niepełnosprawnych:

– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł.
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł.

– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł.

 • Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 800,00 zł.

Liczba uprawnionych: 7% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

 • Od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 3.205,00 zł. Zgodnie z § 5 ust.6 cyt. Regulaminu Łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. kwota 2.885,00 zł.

 


Stypendia socjalne/specjalne

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.bon.us.edu.pl/kontakt

Aby procedura przyjmowania wniosków stypendialnych przebiegała sprawnie, prosimy o uporządkowanie wszystkich dokumentów o dochodach wraz z załącznikami zgodnie z kolejnością członków rodziny wykazaną na pierwszej stronie wniosku ( tabelka).

Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o stypendium socjalne składa się z czterech stron, należy go wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR ds. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dr hab. Marzena Lamparska
Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej
Pok. 1810
konsultacje w poniedziałki i czwartki od 13 do 14 i zawsze w ramach umówionego kontaktu mailowego na adres: marzena.lamparska@us.edu.pl oraz telefonicznego na nr 502031517

Stypendia Rektora

Zasady punktacji do stypendium JM Rektora UŚ, dotyczące innych osiągnięć naukowych, o których mowa w §19 ust.1 pkt.6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia nr 138 Rektora UŚ z dnia 21 września 2018 r. :

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi wśród innych osiągnięć naukowych, o których mowa w w/w Regulaminie §19 ust.1 pkt 6 mogą mieć przyznane punkty za następujące osiągnięcia:

Konkursy wiedzy z zakresu przyrodniczego i matematyczno-fizycznego:
– konkursy rangi międzynarodowej – 2pkt.
– konkursy rangi krajowej – 1pkt.

STYPENDIA MINISTRA 2018/2019

 1. Uprzejmie informujemy zainteresowanych studentów WNOZ, że wnioski o stypendium ministra można składać w dziekanacie studenckim w pokoju 111 do dnia 11 września 2018 r. Posiedzenie Rady Wydziału planowane jest na 18 września 2018r.
 2. Kwestie przyznawania stypendium ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015
 3. Na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html  znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów ministra, edytowalny wzór wniosku, oświadczenie studenta, oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.
 4. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
 6. Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html

Oświadczenie – do pobrania

Akademiki

Studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenta Uczelni proszeni są o dwustronne wydrukowanie wniosku i czytelnie jego wypełnienie (imię, nazwisko i adres wypełnić drukowanymi literami). Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca od października danego roku akademickiego wpisują na wniosku rok i kierunek studiów , który rozpoczną od 1 października .

Osoby składające wnioski o przyznanie pokoju 1-osobowego zobowiązane są dołączyć do wniosku opinię kierownika DS n/t przestrzegania obowiązującego Regulaminu DS oraz terminowego regulowania opłat za DS. a osoby studiujące dwa kierunki – zaświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów w UŚ.


Informacje dotyczące Domów Studenta (kwaterowanie, warunki, regulamin, cenniki, harmonogramy, wzory druków i.in.) – http://student.us.edu.pl/akademiki