Sprawy socjalne

WNoZ » Student » Sprawy socjalne

Terminy wypłaty świadczeń:

28 listopada 2018 r. z nadpłatą za październik

19 grudnia 2018 r.

25 stycznia 2019 r.

22 lutego 2019 r.

15 marca 2019 r. – dodatki mieszkaniowe za luty, zapomogi oraz stypendia socjalne i specjalne przyznane w lutym, ale nie wypłacone w tym miesiącu.

Jednocześnie przypominamy, że stypendia socjalne, specjalne oraz rektora dla najlepszego studenta za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą.

Decyzje stypendialne na semestr letni zostaną wydane po otrzymaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wysokości dotacji budżetowej na fundusz pomocy materialnej w roku 2019 i dokonaniu ustaleń stypendialnych na nowy semestr. Ogłoszenie o konieczności odbioru decyzji zostanie zamieszczone na niniejszej stronie, profilu FB oraz tablicy informacyjnej pomocy materialnej.


POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Zgodnie z § 1 ust.2 w ramach pomocy materialnej student Uczelni może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogę

Termin składania wniosków: do 10 października lub do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca. Stypendium rektora – do 15 października

Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji stypendialnej w terminie podanym odrębnym ogłoszeniem.

Wniosek należy wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

 1. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z § 6 pkt. 1,2,3 Regulaminu Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. W związku z tym jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W semestrze zimowym stypendia przyznaje się  na okres pięciu miesięcy (od października do lutego)

W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca)

Kopie dokumentów będą przyjmowane za okazaniem ich oryginałów.

PROSIMY NIE WRZUCAĆ WNIOSKÓW DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED DZIEKANATEM.

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o  zapoznanie się z:

POMOC MATERIALNA – http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna

INFORMACJE W PIGUŁCE http://www.student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/student/stypendia_-_jak_gdziekiedy_2018.pdf

WZORY DRUKÓW – http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

REGULAMIN – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201714400.pdf

Stypendia w semestrze zimowym 2018/2019

29 października 2018 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 138 z dnia 21 września 2018  r. Rektora UŚ)

 • Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 1.000,00 zł.
 • Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

-przy dochodach:

od 0,00 zł do 200,00 zł – 1.300,00 zł.
od 200,01 zł do 400,00 zł – 1.100,00 zł.
od 400,01 zł do 600,00 zł – 900,00 zł.
od 600,01 zł do 800,00 zł – 700,00 zł.
od 800,01 zł do 1000,00 zł – 500,00 zł.

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich  wynosi odpowiednio:

– DS w Katowicach i Sosnowcu – 402,00 zł. miesięcznie tj. 13,40 zł. na dobę,

– DS w Cieszynie – 336,00 zł. miesięcznie tj. 11,20 zł. na dobę,

z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 100,00 zł. miesięcznie tj. 3,30 zł. na dobę

 • Wysokość zapomogi:

przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł.
podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł.

 • Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł.
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł.

– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł.

 • Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 1.100,00 zł.

Liczba uprawnionych: 7% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 2.450,00 zł. W związku z tym łączna wysokość stypendium socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 2.205,00 zł.

Stypendia socjalne/specjalne

Aby procedura przyjmowania wniosków stypendialnych przebiegała sprawnie, prosimy o uporządkowanie wszystkich dokumentów o dochodach wraz z załącznikami zgodnie z kolejnością członków rodziny wykazaną na pierwszej stronie wniosku ( tabelka).

Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o stypendium socjalne składa się z czterech stron, należy go wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

 


Stypendia socjalne/specjalne

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.bon.us.edu.pl/kontakt

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR ds. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dr hab. Marzena Lamparska
Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej
Pok. 1810
konsultacje w poniedziałki i czwartki od 13 do 14 i zawsze w ramach umówionego kontaktu mailowego na adres: marzena.lamparska@us.edu.pl oraz telefonicznego na nr 502031517

Stypendia Rektora

Zasady punktacji do stypendium JM Rektora UŚ, dotyczące innych osiągnięć naukowych, o których mowa w §19 ust.1 pkt.6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia nr 138 Rektora UŚ z dnia 21 września 2018 r. :

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi wśród innych osiągnięć naukowych, o których mowa w w/w Regulaminie §19 ust.1 pkt 6 mogą mieć przyznane punkty za następujące osiągnięcia:

Konkursy wiedzy z zakresu przyrodniczego i matematyczno-fizycznego:
– konkursy rangi międzynarodowej – 2pkt.
– konkursy rangi krajowej – 1pkt.

STYPENDIA MINISTRA 2018/2019

 1. Uprzejmie informujemy zainteresowanych studentów WNOZ, że wnioski o stypendium ministra można składać w dziekanacie studenckim w pokoju 111 do dnia 11 września 2018 r. Posiedzenie Rady Wydziału planowane jest na 18 września 2018r.
 2. Kwestie przyznawania stypendium ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015
 3. Na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html  znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów ministra, edytowalny wzór wniosku, oświadczenie studenta, oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.
 4. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
 6. Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html

Oświadczenie – do pobrania

Akademiki

Studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenta Uczelni proszeni są o dwustronne wydrukowanie wniosku i czytelnie jego wypełnienie (imię, nazwisko i adres wypełnić drukowanymi literami). Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca od października danego roku akademickiego wpisują na wniosku rok i kierunek studiów , który rozpoczną od 1 października .

Osoby składające wnioski o przyznanie pokoju 1-osobowego zobowiązane są dołączyć do wniosku opinię kierownika DS n/t przestrzegania obowiązującego Regulaminu DS oraz terminowego regulowania opłat za DS. a osoby studiujące dwa kierunki – zaświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów w UŚ.


Informacje dotyczące Domów Studenta (kwaterowanie, warunki, regulamin, cenniki, harmonogramy, wzory druków i.in.) – http://student.us.edu.pl/akademiki