Sprawy socjalne

WNoZ » Student » Sprawy socjalne

Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018

25 października 2017 r. Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 144 z dnia 29 września 2017 r. Rektora UŚ)

 • Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego wynosi 950,00 zł.
 • Wysokość stypendium socjalnego, uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

-przy dochodach:

od 0,00 zł do 200,00 zł – 1000,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł – 800,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł – 600,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł – 400,00 zł
od 800,01 zł do 950,00 zł – 200,00 zł

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich wynosi odpowiednio:

– DS w Katowicach i Sosnowcu – 381,00 zł miesięcznie tj. 12,70 zł na dobę,

– DS w Cieszynie – 300,00 zł miesięcznie tj. 10,00 zł na dobę,

z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 80,00 zł miesięcznie tj. 2,60 zł na dobę

 • Wysokość zapomogi:

przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł
podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

 • Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł

– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

 • Stypendium rektora dla najlepszego studenta wynosi 700,00 zł.

Liczba uprawnionych: 7% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik nastąpi w terminie 28 listopada br.
 • W semestrze zimowym stypendia przyznaje się  na okres pięciu miesięcy (od października do lutego)
 • W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca)
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 2.450,00 zł. W związku z tym łączna wysokość stypendium socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium rektora nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia, tj. 2.205,00 zł.

Aby procedura przyjmowania wniosków stypendialnych przebiegała sprawnie, prosimy o uporządkowanie wszystkich dokumentów o dochodach wraz z załącznikami zgodnie z kolejnością członków rodziny wykazaną na pierwszej stronie wniosku ( tabelka).

Kopie dokumentów będą przyjmowane za okazaniem ich oryginałów.

Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji stypendialnej w terminie podanym odrębnym ogłoszeniem.

1. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z § 6 pkt. 1,2,3 Regulaminu Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

2. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

PROSIMY NIE WRZUCAĆ WNIOSKÓW DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED DZIEKANATEM.

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o zapoznanie się z http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201714400.pdf
Wnioski wraz z załącznikami należy wydrukować ze strony internetowej: http://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow
Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o stypendium socjalne składa się z czterech stron, należy go wydrukować dwustronnie i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w dziekanacie. Do rozpatrzenia przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski bez żadnej dokumentacji nie zostaną przyjęte.

INFORMACJE W PIGUŁCE http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/stypendia_-_jak_gdzie_kiedy_10.2017.pdf

 


POMOC MATERIALNAhttp://student.us.edu.pl/pomoc-materialna

WZORY DRUKÓWhttp://student.us.edu.pl/wzory-drukow-dla-studentow

REGULAMINhttp://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201714400.pdf


Stypendia socjalne/specjalne

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.bon.us.edu.pl/kontakt

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR ds. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dr hab. Marzena Lamparska
Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej
Pok. 1810
konsultacje w poniedziałki i czwartki od 13 do 14 i zawsze w ramach umówionego kontaktu mailowego na adres: marzena.lamparska@us.edu.pl oraz telefonicznego na nr 502031517

Stypendia Rektora

Zasady punktacji do stypendium JM Rektora UŚ dotyczące innych osiągnięć naukowych na r.ak.2016/2017, o których mowa w §19 ust.1 pkt. 6 w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 135 Rektora UŚ z dnia 23 września 2015 r. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi wśród innych osiągnięć naukowych, o których mowa w w/w Regulaminie ust. 1 pkt 6 mogą mieć przyznane punkty za następujące osiągnięcia:

Konkursy wiedzy z zakresu przyrodniczego i matematyczno-fizycznego:
– konkursy rangi międzynarodowej – 2pkt.
– konkursy rangi krajowej – 1pkt.

 

STYPENDIA MINISTRA 2018/2019

 1. Uprzejmie informujemy zainteresowanych studentów WNOZ, że wnioski o stypendium ministra można składać w dziekanacie studenckim w pokoju 111 do dnia 11 września 2018 r. Posiedzenie Rady Wydziału planowane jest na 18 września 2018r.
 2. Kwestie przyznawania stypendium ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015
 3. Na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html  znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów ministra, edytowalny wzór wniosku, oświadczenie studenta, oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.
 4. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
 6. Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html

 

Oświadczenie – do pobrania

Akademiki

Studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenta Uczelni proszeni są o dwustronne wydrukowanie wniosku i czytelnie jego wypełnienie (imię, nazwisko i adres wypełnić drukowanymi literami). Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca od października danego roku akademickiego wpisują na wniosku rok i kierunek studiów , który rozpoczną od 1 października .

Osoby składające wnioski o przyznanie pokoju 1-osobowego zobowiązane są dołączyć do wniosku opinię kierownika DS n/t przestrzegania obowiązującego Regulaminu DS oraz terminowego regulowania opłat za DS. a osoby studiujące dwa kierunki – zaświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów w UŚ.


AKADEMIKI W CZASIE WAKACJI – http://student.us.edu.pl/wakacje-w-akademikach-0

OSIEDLA AKADEMICKIE – http://student.us.edu.pl/warunki

CENNIK – http://student.us.edu.pl/cennik

WZORY DRUKÓW – http://student.us.edu.pl/wzory-drukow

REGULAMIN – http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20149201.pdf

DOJAZD – http://student.us.edu.pl/dojazd