Ważne terminy

WNoZ » Student » Ważne terminy

Składanie indeksu do zaliczenia : 15.09.2017 r.

Osoby chcące ubiegać się o stypendium rektora zobowiązane są do złożenia indeksu z kompletnymi wpisami (wg. wpisów do indeksów) w terminie do: 25.09.2017 r.

Studenci III roku studiów zawodowych i II roku studiów MU składają w Dziekanacie dokument Zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 28 stycznia 2015r.) do dnia 15.03.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składane są w Dziekanacie do dnia 16.10.2017 r.

Indeksy do zaliczenia ostatniego semestru studiów powinny być złożone do dnia 25.09.2017 r.

Składanie wniosku do stypendium socjalnego: do 10-go każdego miesiąca