Ważne terminy

Składanie indeksu do zaliczenia : semestr letni  do dnia 25 września , semestr zimowy do dnia 15 marca

Osoby chcące ubiegać się o stypendium rektora zobowiązane są do złożenia indeksu z kompletnymi wpisami (wg. wpisów do indeksów)  dla studentów studiów zawodowych i MU w terminie do: 25 września, dla studentów studiów inżynierskich do: 15 marca.

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 28 stycznia 2015r.) składa się w Dziekanacie. Studenci III roku studiów zawodowych i II roku studiów MU do dnia 15 marca, studenci III roku Geologii stosowanej i Inżynierii zagrożeń środowiskowych do dnia 30 września.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składane są w Dziekanacie. Studenci studiów inżynierskich do dnia 30 marca, studenci studiów zawodowych i MU do dnia 16 października.

Indeksy do zaliczenia ostatniego semestru studiów powinny być złożone do dnia 15 marca / 25 września.

Składanie wniosku do stypendium socjalnego: do 10-go każdego miesiąca

Wznowienie studiów: Podania należy składać w Dziekanacie przed rozpoczęciem semestru zimowego lub letniego (informacje o ewentualnych różnicach programowych i opłatach będę umieszczone w decyzjach).

Logowanie na zajęcia odbywa się w wyznaczonych terminach.