Ważne terminy

WNoZ » Student » Ważne terminy

Składanie indeksu do zaliczenia : semestr letni  do dnia 25 września , semestr zimowy do dnia 15 marca

Osoby chcące ubiegać się o stypendium rektora zobowiązane są do złożenia indeksu z kompletnymi wpisami (wg. wpisów do indeksów) w terminie do: 25 września

Studenci III roku studiów zawodowych i II roku studiów MU składają w Dziekanacie dokument Zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 28 stycznia 2015r.) do dnia 15 marca

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składane są w Dziekanacie do dnia 16.10.2017 r.

Indeksy do zaliczenia ostatniego semestru studiów powinny być złożone do dnia 25 września

Składanie wniosku do stypendium socjalnego: do 10-go każdego miesiąca