Studia II stopnia na kierunku Geologia Stosowana

WNoZ » Studia II stopnia na kierunku Geologia Stosowana

Pragniemy poinformować, iż od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 ruszają studia II stopnia na kierunku Geologia Stosowana. Studia te są trzysemestralne i kończą się zdobyciem tytułu magistra inżyniera geologii. Studia te są dedykowane absolwentom, którzy ukończyli inżynierskie studia I stopnia i posiadają dyplom inżyniera z takich kierunków jak: geologia, geologia stosowana, geologia inżynierska, geologia poszukiwawcza, inżynieria zagrożeń środowiskowych, górnictwo i geologia, geofizyka, geoinformacja, geoinformacja środowiskowa, geoinformatyka, gospodarka wodna, gospodarka wodna i ochrona środowiska. Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczyna się 28 stycznia. W ramach studiów, studenci będą mieli do wyboru cztery specjalności:

Hydrogeologia i geologia inżynierska:

Specjalność Hydrogeologia i geologia inżynierska uczy zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w tym:  modelowania geochemicznego, modelowania przepływu wód, transportu zanieczyszczeń i ciepła w systemach wodonośnych; ochrony zasobów wód podziemnych oraz zasad nowoczesnego monitoringu środowiska wodnego; geologii inżynierskiej i geotechniki. Poprzez wyjaśnienie zastosowań przepisów prawnych w realizacji prac geologicznych pozwala kształtować umiejętności wykonywania projektów prac geologicznych (studni, piezometrów, ujęć geotermalnych), dokumentacji geologicznych i operatów oraz wszelkich opracowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. W nowoczesnej pracowni badań modelowych student zapozna się z oprogramowaniem: FEFLOW 7, Hydro Geo-Analyst 2016, Visual MODFLOW Flex 2015, Visual MODFLOW Premium 2015, Geochemist Workbench 10, AquiferTest, PhreeqC, AquaChem, AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Processing MODFLOW, HydroOffice 2015, Mike She, Mike 11 studenci mogą tworzyć własne projekty i wizualizacje rzeczywistości hydrogeologicznej.

 

Geologia poszukiwawcza:

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, sedymentologii, czy stratygrafii, pozwalających na kompleksowe poznanie formacji skalnych, ewolucji górotworów, czy basenów sedymentacyjnych, postrzeganych także jako przestrzeń formowania i występowania kopalin. Studenci poznają nowoczesne metody analiz struktur tektonicznych, nowoczesne metody badań zapisu osadowego, a także szczegółowe metody do stratygraficznego rozpoznania i korelacji skał w obrębie basenów sedymentacyjnych. Ponadto uczą się analiz rdzeni wiertniczych oraz podstaw geologii naftowej. W czasie studiów duży nacisk położony jest również na zagadnienia dokumentowania zjawisk geologicznych. Bardzo ważnym aspektem specjalności są nowoczesne metody komputerowe oraz ich zastosowanie w geologii. Studenci nabywają umiejętności z zakresu telegeoinformatyki, baz danych i wizualizacji danych w środowisku GIS. Studenci zapoznają się z cyfrową kartografią geologiczną, kartografią wgłębną oraz modelowaniem budowy geologicznej w 3D. Ponadto studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi środowiskowego aspektu geologii, tj. nabywają wiedzę w zakresie m. in. sozologii terenów górniczych, czy możliwości pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jak np. geotermia.

 

Geochemia i mineralogia środowiskowa:

W ramach specjalności studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu naturalnych materiałów (geomateriałów), ich występowania w przyrodzie i oddziaływania na środowisko naturalne. W toku studiów studenci zapoznają się również z genezą zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza oraz ich szczegółową geochemiczną, mineralogiczną i petrograficzną charakterystyką. Student posiądzie praktyczne umiejętności, między innymi z zakresu poboru materiału badawczego, przygotowania próbek do badań geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych, nauczy się samodzielnie wykonywać analizy instrumentalne i przeprowadzić obserwacje z wykorzystaniem szeregu podstawowych urządzeń badawczych. Pod okiem fachowców nauczy się interpretować wyniki badań instrumentalnych wykorzystywanych w badaniach geomateriałów i w badaniach zanieczyszczeń środowiska, również te wykorzystywane standardowo przy monitoringu środowiska. Ponadto, student zapozna się z toksycznymi substancjami naturalnymi i mechanizmami ich uwalniania do środowiska oraz zrozumie stwarzane przez nie zagrożenia, a także pozna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych:

W ramach specjalności studenci kształcą się w zakresie geologii złożowej, górniczej i geofizyki, a także zapoznają się z aspektami środowiskowymi i zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem kopalin i gospodarką surowcami mineralnymi.

W trakcie nauki zdobędą wiedzę dotyczącą geologii i dokumentowania złóż, sposobów pozyskiwania kopalin, aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych w geologii złożowej i górniczej, gospodarki i ochrony zasobów kopalin, gospodarki odpadami przemysłowymi, geofizyki a także podstaw miernictwa. Nauczą się samodzielnego dokumentowania i opracowywania wyników badań z zakresu geologii surowcowej i górniczej, interpretowania i modelowania wyników badań i obserwacji geologicznych oraz stosowania odpowiednich sposobów prezentacji pozyskanej informacji geologiczno-złożowej. Zapoznają się z metodami geofizycznymi stosowanymi w naukach o Ziemi i obsługą aparatury kontrolno-pomiarowej.

Więcej informacji na: https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S2GS19.2018/1;

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!