Geofizyka

Rodzaj i forma studiów:

 

Studia geofizyczne są prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. Studia te prowadzone są systemem dwustopniowym. Na studiach pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, studenci realizują zajęcia z zakresu matematyki, fizyki, geofizyki, geologii (i języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), a także uczestniczą w zajęciach terenowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Na studiach II stopnia (magisterskich-uzupełniających), studenci realizują szereg zajęć zawodowych, wykładów specjalistycznych i seminariów. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

W toku studiów, studenci geofizyki zapoznają się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, w ramach zajęć prowadzą laboratoryjne prace doświadczalne oraz pomiary terenowe. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym studenci poznają metody interpretacji wyników badań geofizycznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac eksperymentalnych. Podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń studenci nabywają umiejętności, które są niezbędne dla projektowania badań geofizycznych i geologicznych oraz dokumentowania prac geofizycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych.

Absolwenci geofizyki mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne, instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne (wykorzystanie surowców oraz ochrona i kształtowanie środowiska), działach geologicznych lub stacjach tąpań w kopalniach węgla kamiennego, agendach administracji państwowej lub samorządowej, firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją gazu ziemnego i łupkowego w Polsce i za granicą, jak również szkolnictwie.