Geografia

Rodzaj i forma studiów:

Charakterystyka kierunku GEOGRAFIA – studia I stopnia:

Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania prawidłowości funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają nowoczesne metody kartograficznego obrazowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Z uwagi na położenie Wydziału Nauk o Ziemi w obszarze wysoko zurbanizowanym i uprzemysłowionym, ważnym obszarem poznawczym są studia nad regionem.Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty społeczne i humanistyczne, bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych(do wyboru). Integralną częścią studiów są ćwiczenia laboratoryjne oraz atrakcyjne zajęcia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych na terenie Polski i zagranicą. Na studiach licencjackich można także uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach tzw. specjalności nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY zawodowe – Każdy absolwent studiów geograficznych I stopnia posiada umiejętności w zakresie interpretowania i oceny funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie; potrafi planować i projektować, scenariusze zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym oraz przygotowywać prognozy rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym; Absolwent studiów geograficznych I stopnia może podjąć naukę na studiach II stopnia na kierunku geografia oraz na kierunku Turystyka na WNoZ (bez różnic programowych).Ofertą pracy dla studentów kończących edukację na I stopni mogą być instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, biura planowania przestrzennego i wydziały ochrony środowiska różnych szczebli. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu merytorycznemu z zakresu szeroko rozumianych nauk geograficznych, ale także dzięki znajomości podstaw wiedzy ekonomiczno-prawnej studenci są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych sektorach.

Charakterystyka kierunku GEOGRAFIA – studia II stopnia:

Geografowie kończący studia II stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych w skali globalnej (obszary górskie, polarne, pustynne, metropolitalne) a także znają specyfikę regionalną (problemy środowiskowe w obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych). Absolwenci geografii są bardzo konkurencyjni na rynku pracy, co wynika z szerokiego zakresu różnorodnych kompetencji merytorycznych i przydanych umiejętności praktycznych. Szczegółowe kompetencje absolwenta na kierunku geografia studiów II stopnia zależą od wybranej specjalności Perspektywy zawodowe absolwentów II stopnia kierunku Geografia: Zatrudnienie m.in. w:

 • służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej, geodezyjno-kartograficznej
 • administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli – m.in. w wydziałach zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, ochrony i kształtowania środowiska, promocji i turystyki;
 • jednostkach Dyrekcji Ochrony Środowiska (szczebla regionalnego i generalnego);
 • Agencjach Rozwoju Regionalnego,
 • Urzędach Statystycznych
 • instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych – biurach podróży i izbach turystycznych,
 • służbach parków narodowych i krajobrazowych,
 • szkolnictwie wszystkich szczebli w zawodzie nauczyciela geografii i przyrody,
 • własnej działalności w wielu sektorach gospodarczych,
 • •nauce – w instytutach badawczych, wdrożeniowych i eksperymentalnych, monitorujących środowisko itp.)oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (studia doktoranckie).

Szczegółowe możliwości zatrudnienia wynikają z wyspecjalizowanych kompetencji na poszczególnych specjalnościach. Specjalności na studiach II stopnia w roku akademicki 2017/2018

 • Geograficzne systemy informacyjne – GIS
 • Klimatologia
 • Hydrologia i gospodarka wodna
 • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Gospodarka turystyczna
 • Turystyka międzynarodowa
 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich

OPIS SPECJALNOŚCI WRAZ Z PERSPEKTYWAMI ZAWODOWYMI

1. Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS – oferuje profesjonalne umiejętności i wiedzę z zakresu pracy w środowisku GIS. Umiejętność analizy i wykorzystania danych przestrzennych stanowią niezbędne kompetencje poszukiwanych i cenionych na rynku pracy absolwentów geografii. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS, MapInfo, Surfer), a także posługiwanie się narzędziami typu OpenSource (QGIS). Studenci uczą posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz poznają szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS). Absolwenci specjalności uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności pozwalające kompleksowo zarządzać informacją o środowisku przyrodniczym za pomocą najnowocześniejszych technologii IT.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS.Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych, Urzędach Statystycznych, w wydziałach architektury i planowania przestrzennego, w centrach zarządzania kryzysowego oraz wydziałach kształtowania środowiska administracji wszystkich szczebli oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym.Absolwenci po tej specjalności są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie sporządzania map, pomiarów geodezyjnych oraz świadczenia usług obejmujących przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

2. Specjalność Hydrologia i gospodarka wodna oferuje specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Hydrologia i gospodarka wodna: Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja).

3. Specjalność Rekonstrukcja środowiska geograficznego oferuje umiejętności praktycznego wykorzystania różnorodnych metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują absolwentów do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci poznają także podstawy prawne planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności studenci mogą uczestniczyć w realizowanych przez pracowników naukowych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Rekonstrukcja środowiska geograficznego. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym; w administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska), w zarządzaniu kryzysowym, są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz. Są przygotowani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i prac projektowych.

4. Specjalność Klimatologia oferuje wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz pozyskują wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmiany klimatu Polski, Europy i świata. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Klimatologia: Zatrudnienie w Instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną; Instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych;Służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego; administracji państwowej i samorządowej; Laboratoriach i stacjach badania i ochrony środowiska przyrodniczego; Instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe; centrach kryzysowych, Szkołach, uczelniach wyższych lub w ośrodkach badawczych.

5. Specjalność Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem kształci specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności analizuje i ocenia uwarunkowania i tendencje zmian zachodzących w środowisku oraz prognozuje skutki transformacji środowiska. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka, geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem. Absolwent studiów na kierunku geografia może pracować w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, Agencjach Rozwoju Regionalnego, Służbach monitoringu środowiska przyrodniczego; administracji państwowej i samorządowej; laboratoriach i stacjach badania i ochrony środowiska przyrodniczego; instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe; centrach kryzysowych, szkołach, uczelniach wyższych lub w ośrodkach badawczych; są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in. biura zajmujące się ocenami oddziaływania na środowisko oraz podejmowaniem decyzji środowiskowych).

6. Specjalność Zagospodarowanie przestrzenne oferuje wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony wartości przestrzeni oraz zoptymalizowanego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Treści realizowane na tej specjalności wynikają z lokalizacji ośrodka WNoZ w silnie zurbanizowanym obszarze (kształtująca się metropolia) i ukierunkowania na problematykę regionalną, w szczególności związaną z jego urbanizacją, metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Zagospodarowanie przestrzenne Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, na stanowiskach urzędniczych związanych z planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w innych pokrewnych dziedzinach gospodarki komunalnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających kreatywności i poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to dziedzin związanych w programowaniem rozwoju, organizacją działań strategicznych oraz przygotowaniem szeregu dokumentów tj. gminny program rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, organizacja inwestycji miejskich i regionalnych. Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w prywatnych podmiotach gospodarczych współpracujących z sektorem publicznym. Dotyczy to biur planowania, firm consultingowych, pracowni badań społecznych itp. Osoby kończące specjalizację nabywają kompetencje umożliwiające także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

7. Specjalność Gospodarka turystyczna – oferuje możliwości poznania podstaw geografii turyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań rozwoju turystyki we współczesnym świecie. Studenci poznają metody waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki, oceny potencjału regionów turystycznych i atrakcji turystycznych, typologizacji rodzajów i form turystyki; zdobywają kompetencje w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poznają nowe trendy i kierunki w ruchu turystycznym; posiadają umiejętności sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS oraz znają podstawowe systemy rezerwacyjne; umieją przygotowywać strategie obsługi klienta, znają podstawy zarządzania i marketingu, przedsiębiorczości w zakresie gospodarki turystycznej; potrafią oceniać zachowania konsumenckie, prowadzić negocjacje w biznesie; znają i wykorzystują potencjał dziedzictwa kulturowego i polityki turystycznej do tworzenia kompleksowego produktu turystycznego; znają ekonomiczne podstawy turystyki i metody oceny wpływu turystyki na środowisko. Studenci uzyskują kompletną wiedzę niezbędną do obsługi ruchu turystycznego zarówno w kraju, jak i za granicą; umieją dostosować swe działania do silnie różnicującej się i rozwijającej branży turystycznej. Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce. Studenci uzyskują wiedzę niezbędną do kreowania gospodarki turystycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
Perspektywy zawodowe Specjalności Gospodarka turystyczna: agencje turystyczne i biura promocji turystyki, agencje i biura rozwoju regionalnego, wydziały turystyki i promocji jednostek samorządowych, krajowa i regionalne organizacje turystyczne, firmy specjalizujące się w organizacji ekoturystyki i agroturystyki, inne przedsiębiorstwa turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem obiektów noclegowych, umiejętność prowadzenia własnej turystycznej działalności gospodarczej.

8. Specjalność Turystyka międzynarodowa jest przeznaczona dla studentów chcących zdobyć kompetencje w zakresie organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Studenci poznają najnowsze teoretyczne i praktyczne osiągnięcia z tej dziedziny. Program studiów zawiera treści z zakresu najnowszych technik stosowanych w organizacji międzynarodowych imprez turystycznych. Studenci zdobywają również wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego świata, geografii turystycznej świata i wybranych atrakcji turystycznych kontynentów. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą. Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności. Studenci specjalności Turystyka Międzynarodowa w trakcie nauki nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu geografii turystycznej, podstaw turyzmu, prawa w turystyce, waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki, poznają potencjał regionów turystycznych i atrakcji turystycznych oraz rodzaje i formy turystyki, nabywają kompetencji w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poznają nowe trendy i kierunki w ruchu turystycznym; posiadają umiejętności sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS oraz znają podstawowe systemy rezerwacyjne. Wiedza ta rozszerzona jest dodatkowo o strategie obsługi klienta, zachowania konsumenckie, negocjacje w biznesie, ekonomiczne podstawy turystyki, wiedzę o wpływie turystyki na środowisko oraz o ekstremalnych formach turystyki. Podczas studiów zdobywają kurs pilota wycieczek.
Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Turystyka Międzynarodowa zatrudnienie w: krajowych i regionalnych organizacjach turystycznych, wydziałach kultury, sportu, turystyki i promocji jednostek samorządowych, biurach turystycznych i biurach promocji turystyki, firmach specjalizujących się w organizacji turystyki biznesowej, biurach obsługujących turystykę przyjazdową, prywatnych przedsiębiorstwach turystycznych, własnej działalności gospodarczej

9. Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich jest dedykowana miłośnikom geografii podatnym na „polarną gorączkę” i „uzależnienie od gór”. Oferuje zajęcia, które umożliwiają zdobycie:wiedzy o komponentach i funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze i oddziaływaniu na regiony sąsiednie; umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań terenowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS); kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym. Wspieramy odkrywanie regionów górskich, także bardzo odległych – położonych w Arktyce i Antarktyce, zapraszając do udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz do współpracy z międzynarodowym Centrum Studiów Polarnych, które zakładamy wspólnie z Instytutem Geofizyki i Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
Perspektywy zawodowe Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich – instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie obszarów górskich i polarnych; urzędy administracji rządowej i samorządowej – w jednostkach zajmujących się zarządzaniem przestrzenią geograficzną, szczególnie obszarów górskich i polarnych, biura i organizacje turystyczne, w jednostki zajmujące się regionalnym rozwojem turystyki oraz w instytucje zajmujące się organizacją i obsługą wypraw polarnych i górskich.