Geologia Stosowana

Rodzaj i forma studiów:

 

Studia na kierunku geologia stosowana są pierwszym etapem studiów wyższych, trwającym 7 semestrów. Mają charakter akademicki i kończą się obroną pracy inżynierskiej, i nadaniem tytułu inżyniera. Założeniem studiów jest stworzenie studentowi możliwości wyboru przedmiotów specjalistycznych z szerokiego zakresu nauk o Ziemi, dobrze dopasowanych do indywidualnych zainteresowań. Dyplom inżynierski uprawnia do kontynuacji  nauki na studiach II stopnia na kierunkach geologia stosowana, geologia, geofizyka, umożliwia także podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich.

Studenci poznają budowę i historię rozwoju geologicznego Ziemi. Nabywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac badawczych i dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych oraz metod, technik i narzędzi używanych np. w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa, oraz poszukiwaniach złóż surowców.

Absolwenci geologii stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych oraz związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych, hydrotechnicznych i geotechnicznych, gospodarce wodnej, ochronie środowiska i dziedzictwa przemysłowego, laboratoriach środowiskowych, górnictwie, samodzielnych firmach geologicznych lub związanych z ochroną środowiska.

Od kandydatów na kierunku geologia stosowana wymagany jest dobry stan zdrowia oraz znaczna sprawność fizyczna (zajęcia terenowe!). Wyklucza się poważne wady wzroku, np. daltonizm oraz lęk przestrzeni, epilepsję, niewydolność serca i dróg oddechowych.