Geologia

Rodzaj i forma studiów:

 

Studia geologiczne prowadzone są systemem dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia  trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (matematyka, fizyka i chemia w naukach o Ziemi), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (ochrona i kształtowanie środowiska), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz szereg zajęć terenowych. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach przed- i wakacyjnych, i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są one w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Student studiów drugiego stopnia kontynuuje naukę na jednej z pięciu specjalności:

1) Geochemia i mineralogia zajmująca się badaniami minerałów, skał i materii organicznej, oraz ich zastosowaniem w praktyce, obiegiem pierwiastków chemicznych w przyrodzie, procesami prowadzącymi do powstawania skał i złóż kopalin użytecznych.

2) Paleontologia i stratygrafia zajmuje się odtwarzaniem i chronologią zdarzeń geologicznych na Ziemi, metodami określania wieku skał, badaniami kopalnej fauny i flory, rekonstrukcją kopalnych ekosystemów.

3) Dynamika litosfery i kartografia geologiczna zajmuje się budową geologiczną i tektoniką litosfery ziemskiej, geologiczną interpretacją zdjęć lotniczych i satelitarnych, kartowaniem geologicznym.

4) Ochrona litosfery i zasobów złóż zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż, ekonomiką i ochroną złóż surowców mineralnych, zastosowaniem metod geofizycznych w geologii i ochronie środowiska.

5) Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego zajmuje się rozpoznawaniem, zagospodarowaniem i ochroną zasobów wód podziemnych, oraz ochroną hydrosfery przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

 

Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Absolwenci geologii mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowej służby geologicznej, w przedsiębiorstwach geologicznych, poszukiwawczych i wydobywczych, w instytucjach, których zakres działalności obejmuje ochronę środowiska naturalnego, planowanie przestrzenne, wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, gospodarkę wodną, budownictwo wodne, melioracje rolnicze, itp. Niektórzy absolwenci po ukończeniu kursów uzupełniających podejmują pracę w szkolnictwie.

 

Od kandydatów na studia geologiczne wymagany jest dobry stan zdrowia oraz znaczna sprawność fizyczna (zajęcia terenowe!). Wyklucza się poważne wady wzroku, np. daltonizm oraz lęk przestrzeni, epilepsję, niewydolność serca i dróg oddechowych.