Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych

Rodzaj i forma studiów:

 

Opis kierunku: Inżynieria zagrożeń środowiskowych oferuje nowoczesny program oparty na osiągnięciach technicznych w naukach o Ziemi. Studia mają wymiar bardzo praktyczny – ponad połowę stanowią zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i praktyki terenowe. Studenci nabywają umiejętności obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi. Atutem kierunku jest prowadzenie części zajęć przez praktyków oraz nabór w języku polskim i angielskim. Program kierunku uzupełniają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i staże dla absolwentów, możliwości wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (np. CEEPUS, ERASMUS+). Studenci mają do wyboru sześć specjalności: planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych, GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym, geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń, techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom i wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę.

Perspektywy zawodowe – Absolwenci inżynierii zagrożeń środowiskowych znajdą pracę w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych. Są również przygotowani do pracy jako geoinformatycy oraz specjaliści wykonujący ekspertyzy geotechniczno-gruntoznawcze. Ponadto mogą zostać zatrudnieni przy projektach rewitalizacji i rekultywacji obszarów, a także przy przygotowaniu opracowań środowiskowych np. oceny oddziaływania na środowisko.

Słowa kluczowe – geozagrożenia, zjawiska ekstremalne, analizy geotechniczne, zarządzanie kryzysowe, prognozowanie zagrożeń.

Strona www – http://www.krsg.us.edu.pl/geozagrozenia/