Studia doktoranckie

Informacje dot. studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – kryteria rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja odbywa się drogą rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty ( w białej teczce):

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (adresowane do Kierownika Studiów Doktoranckich) oraz ewentualnie podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej (kierowane do Kierownika studiów doktoranckich dra hab. Damiana Absalona)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych, dyplomy ukończenia uzyskane na obu stopniach kształcenia
 • • życiorys wraz z krótką charakterystyką zainteresowań naukowych oraz informacją na temat dotychczasowej aktywności naukowej i organizacyjnej (np. artykuły naukowe, udział w konferencjach, działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp.)
 • trzy fotografie,
 • fotografia w wersji elektronicznej ( 400×500 piks , max 100kB ) przesłana na adres wnoz@us.edu.pl
 • • orzeczenie/zaświadczenie lekarskie ( wydane przez lekarza medycyny pracy ) stwierdzające przydatność kandydata do studiów doktoranckich w określonej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 • kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
 • • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego oraz zgłoszenie projektu
 • konspekt przyszłej rozprawy doktorskiej

Opiekunem naukowym może zostać samodzielny pracownik naukowy Wydziału Nauk o Ziemi reprezentujący specjalność, w zakres której wchodzi przewidywana rozprawa doktorska

Czas trwania : 4 lata

Tryb studiów:

 • stacjonarny + stypendium
 • stacjonarny bez stypendium

W ciągu 4 lat doktorant zobowiązany jest zaliczyć 70 godz. wykładów obowiązkowych i 50 godz. wykładów fakultatywnych z listy proponowanej przez Wydział oraz 60 godz. seminarium doktoranckiego, ponadto słuchacz dzienny zobowiązany jest w ramach pensum odbyć zajęcia dydaktyczne w wymiarze nie mniej niż 10 godz. i nie więcej niż 90 godz. rocznie.

Wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:00 poniedziałek-piątek, od 10:00 soboty) wg ustalanego wcześniej harmonogram

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Damian Absalon

tel. (032) 368 93 12
e-mail

Dziekanat studiów doktoranckich
mgr Elżbieta Miernikowska

pok. 103
tel. (032) 368 94 31 (667)
e-mail
Godziny urzędowania WKR/IKR w okresie odbioru dokumentów od kandydatów:
6:00 – 15:30

Druki, regulaminy – są dostępne w zakładce pliki do pobrania