Studia podyplomowe

Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej

Studia doskonalące prowadzone w trybie niestacjonarnym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie z zakresu studiów matematyczno-przyrodniczych i przyrodniczych np.: geografia, ochrona środowiska, geologia, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska, budownictwo itp. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, doskonalenie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych, pogłębianie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej, rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska, zapoznanie uczestników z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia hydrologiczne. Studia prowadzone w całości w języku polskim.

czas trwania:
2 semestry (I semestr: październik-luty, II semestr: marzec-czerwiec)

zasady naboru:
Studia podyplomowe „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej” przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich z zakresu studiów matematyczno-przyrodniczych i przyrodniczych np.: geografia, ochrona środowiska, geologia, architektura krajobrazu, leśnictwo, inżynieria środowiska, budownictwo itp.; pracownikom wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów gminnych, miejskich i powiatowych, straży pożarnej oraz straży gminnych i miejskich.

wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają do sekretariatu studiów podyplomowych w terminie do 01.09.2017 roku następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Po terminie składania dokumentów w przypadku zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów zostanie wysłana do wszystkich kandydatów informacja o uruchomieniu edycji wraz z informacją o opłacie za studia. W momencie otrzymania informacji o dokonaniu płatności wystawione zostanie zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

data rozpoczęcia:
październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
Katedra Geografii Fizycznej, pokój 1720
Kierownik studiów:  Prof. dr hab. Stanisław W. Czaja, stanislaw.czaja@us.edu.pl, 32 3689297
Sekretariat: mgr Joanna Kidawa, joanna.kidawa@us.edu.pl, 32 3689280

termin składania dokumentów:  do 01.09.2017 roku

opłata:
1900,00
roczna 3800,00 zł (przy jednorazowej wpłacie, całkowity koszt studiów wynosi 3610,00 zł)

limit przyjęć: 20 osób

dodatkowe informacje:
Podanie o przyjęcie należy złożyć w terminie do 01 października 2017 r. w sekretariacie studiów w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej 60, pokój nr 1720.

Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny.

Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres joanna.kidawa@us.edu.pl.

W lipcu i wrześniu sekretariat jest czynny we wtorki, czwartki, piątki; 10.00 – 14.00.