Stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie konkursu na stypendium naukowe NCN

w ramach projektu badawczego OPUS nr UMO-2018/29/B/ST10/01811 „Pokrewieństwa i znaczenie środowiskowe mikroskamieniałości wapiennych środkowego paleozoiku (protistów i mikroproblematyków)”, realizowanego w Uniwersytecie Śląskim (kier. G. Racki)

W celu realizacji projektu ogłasza się konkurs dla wyłonienia stypendysty posiadającego tytuł zawodowy magistra, który przygotowywać będzie rozprawę doktorską poświęconą taksonomii, ewolucji i ekologii otwornic środkowego paleozoiku. Do jego zadań należeć będzie zebranie odpowiedniego materiału mikropaleontologicznego, ewaluacja stopnia jego zmian diagenetycznych, oraz opracowanie afiliacji systematycznej i relacji filogenetycznych i ekologicznych otwornic syluru, dewonu i karbonu. Wymagania stawiane kandydatom wynikają wprost z wyżej wymienionych zadań badawczych – preferowana będzie osoba z doświadczeniem w badaniach mikropaleontologicznych i mikrofacjalnych, w szczególności wprowadzona w ich warsztat metodyczny.

Komisja stypendialna oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (przede wszystkim publikacje i udział w konferencjach), jego osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą, szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych), a na tej podstawie – kompetencje do realizacji zaplanowanych badań w grancie.

Stypendium w wysokości 2000,- zł na miesiąc będzie wypłacane przez 3 lata, począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje:

  1. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf);
  2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2019 roku. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków komisji stypendialnej z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów;
  3.  Kandydaci zostaną e-mailowo poinformowani o ostatecznych wynikach konkursu;
  4. Wymagane dokumenty:
  5. List motywacyjny z opisem tematyki zainteresowań;
  6. CV zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe;
  7. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich w nauk o Ziemi, biologii lub nauk pokrewnych;
  8. Potwierdzenie statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, z zakresu nauk o Ziemi, biologii lub nauk pokrewnych;
  9. Dokumenty potwierdzające kompetencje do realizacji określonych zadań w grancie (w tym opinia promotora pracy magisterskiej);
  10. Wymagane dokumenty należy nadesłać w terminie do 10.12.2019 do godziny 16.00 w formie elektronicznej na adres e-mailowy: racki@us.edu.pl.