Tutoring

TUTORING 2018/2019 na Wydziale Nauk o Ziemi


[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska

Katedra Klimatologii

Zainteresowania naukowe:

 • cyrkulacja atmosfery w różnych skalach czasowych i przestrzennych
 • meteorologia i klimatologia synoptyczna
 • poznawanie natury groźnych zjawisk konwekcyjnych

 

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Rola chmur w środowisku przyrodniczym
 • Cyklony tropikalne jako element cyrkulacji atmosfery
 • Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne w XXI wieku

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Marta Chmielewska

Katedra Geografii Ekonomicznej

Geograf, badacz przestrzeni miejskiej i jej przeobrażeń.

Zainteresowania badawcze:

 • morfologia miast
 • przeobrażenia przestrzeni miejskiej
 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
 • rozwój miast w Arktyce

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Analiza archiwalnych map w praktyce
 • Studium morfologiczne wybranego miasta lub jego fragmentu
 • Rola rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej – studium przypadku
 • Arktyczne miasto – geneza, rozwój, przyszłość

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr hab. Renata Dulias

Katedra Geografii Fizycznej

Geograf, geomorfolog.

Obszar zainteresowań naukowych:

 • wpływ działalności człowieka na rzeźbę terenu
 • dynamika procesów rzeźbotwórczych na obszarach górniczych
 • antropogenicznie uwarunkowane procesy eoliczne
 • problemy środowiskowe i społeczne Afryki

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Wykorzystanie różnowiekowych fotografii w badaniach zmian w krajobrazie
 • Hałda – chciane czy niechciane sąsiedztwo
 • Małoletni górnicy w Afryce – skala problemu

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Maria Fajer

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego

Geograf, geomorfolog.

Zainteresowania naukowe:

 • geomorfologia fluwialna
 • antropogeniczne zmiany rzeźby terenu ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych
 • paleogeografia czwartorzędu
 • geoarcheologia

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Skutki historycznej i współczesnej zabudowy hydrotechnicznej rzek
 • Pracujące rzeki – od koła wodnego do małej elektrowni wodnej

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Krzysztof Gaidzik

Katedra Geologii Podstawowej

Geolog, tektonik, geomorfolog.

Zainteresowania naukowe:

 • wpływ aktywności tektonicznej na rzeźbę terenu
 • procesy tektoniczne w strefach subdukcji
 • geologia i geomorfologia planetarna

 

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Geomorfometria jako narzędzie badawcze w analizie aktywności tektonicznej
 • Trzęsienia ziemi w strefach subdukcji
 • Planetologia, geologia planetarna i ziemskie analogi struktur marsjańskich
 • „Inne” własne pomysły/tematy związane z aktywnością tektoniczną

[row]

[column md=”6″]

[/column]

[column md=”6″]

dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Geolog, hydrogeolog.

Zainteresowania naukowe:

 • hydrogeochemia,
 • modelowanie geochemiczne,
 • identyfikacja zanieczyszczeń i ochrona wód podziemnych,
 • wykorzystanie znaczników środowiskowych w badaniach hydrogeologicznych

 

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Badania izotopowe w identyfikacji źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych.
 • Interpretacja przeszłości wody na podstawie jej składu chemicznego.

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Geograf.

Zainteresowania naukowe:

 • Ewolucja krajobrazów kulturowych – analiza zmian krajobrazów w obrazie kartograficznym i w źródłach geohistorycznych
 • Identyfikacja,  ocena, typologia krajobrazów – aspekty metodologiczne
 • Antropopresja turystyczna w obszarach o wysokiej wrażliwości ekologicznej i kulturowej

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • „Ten obcy”  – o roli turysty i turystyki w transformacji krajobrazu i kultur lokalnych
 • Krajobraz turystyczny jako autentyk, makieta, hybryda
 • Rewitalizacja miast” – nowe trendy, wyzwania, trudności i oczekiwania

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Jolanta Pełka-Gościniak

Katedra Geografii Fizycznej

Geograf fizyczny.

Zainteresowania naukowe:

 • efekty działalności wiatru,
 • litodynamika osadów piaszczystych,
 • przekształcenia rzeźby pod wpływem działalności człowieka

[/column]

[/row]

Popozycje tutoriali:

 • Monitoring środowiska przyrodniczego
 • Jak powstawała rzeźba Polski?
 • Litodynamika osadów piaszczystych

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Agnieszka Piechota

Katedra Geomorfologii

Geograf.

Zainteresowania badawcze:

 • Glacjologia
 • Numeryczne modelowanie w badaniach drenażu subglacjalnego lodowców i lądolodów
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w dydaktyce i badaniach naukowych

[/column]

[/row]

Popozycje tutoriali:

 • GIS „na wysokim poziomie” – mapa zimowych aktywności w Polskich Tatrach Wysokich (wspinaczki oraz zjazdy narciarskie)
 • GIS „na wysokim poziomie” – mapa letnich wspinaczek w Polskich Tatrach Wysokich
 • „Żabi Kraj” – ścieżka dydaktyczna dla nauczycieli przyrody i geografii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS i GIS

[row]

[column md=”6″]

[/column]

[column md=”6″]

dr Sławomir Sitek

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Hydrogeolog.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie modelowania hydrogeologicznego i hydrologicznego w ocenie ilości i jakości wód
 • hydrogeologia obszarów zurbanizowanych
 • warunki krążenia wód podziemnych w skałach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Modelowanie wód podziemnych w obszarach występowania kopalń odkrywkowych
 • Woda podziemna w Arktyce? Doświadczenia na modelach numerycznych
 • „Inne” własne pomysły na zagadnienia związane z modelowaniem numerycznym w hydrogeologii lub hydrologii

 


[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Piotr Siwek

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Hydrogeolog.

Zainteresowania badawcze:

 • wody podziemne ze szczególnym uwzględnieniem wód w Karpatach
 • ujmowanie i eksploatacja wód podziemnych
 • ochrona wód podziemnych
 • wody butelkowane – skład chemiczny, właściwości, produkcja
 • kartografia hydrogeologiczna

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Skąd się bierze woda w moim kranie?
 • każdy inny „wodny” tutorial według pomysłu studenta

[row]

[column md=”6″]

[/column]

[column md=”6″]

dr Marek Sołtysiak

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Zainteresowania badawcze:

 • Badania wymywalności zanieczyszczeń
 • Hydrogeologia środowiskowa
 • Monitoring i ochrona środowiska

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Ocena wpływu ognisk zanieczyszczeń na środowisko gruntowo – wodne
 • Ocena środowiskowych skutków rekultywacji terenu
 •  Interwencje środowiskowe i znaczenie sektora NGO w ochronie środowiska
 • Zapobieganie szkodom w  środowisku
 • Metody badań wymywalności
 • Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w ochronie i monitoringu środowiska
 • Jak pozyskiwać dane o środowisku?
 • Orzecznictwo w zakresie ochrony środowiska
 • Płazy jako bioindykator środowiska
 • Wykopmy sobie staw – znaczenie małej retencji

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Katarzyna Sutkowska

Katedra Geologii Stosowanej

Geolog.

Zainteresowania badawcze:

 • Stan środowiska naturalnego w rejonie zakładów górniczych i przeróbczych
 • Geologia i ekonomika złóż surowców metalicznych
 • Odnawialne źródła energii

Profil na RasearchGate: www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Sutkowska2

 

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi w rejonach dawnej i współczesnej eksploatacji oraz przeróbki rud metali,
 • Zasoby surowców krytycznych na świecie

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Iwona Stan-Kłeczek

Katedra Geologii Stosowanej

Zainteresowania naukowe:

 • metody geofizyczne jako narzędzie do rozpoznania płytkiej budowy geologicznej
 • właściwości fizyczne skał wyznaczane metodami laboratoryjnymi i terenowymi
 • wykorzystanie metod statystycznych w geofizyce

[/column]

[/row]

Propozycje tutoriali:

 • Katastrofy lotnicze a metody geofizyczne
 • Czy metody geofizyczne są przydatne do rozpoznania terenu przeznaczonego pod inwestycję?
 • Czy metody geofizyczne znajdują zastosowanie w kryminalistyce?

[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Joanna E. Szafraniec

Katedra Geomorfologii

Geograf.

Zainteresowania badawcze:

 • geomorfologia ­– rzeźba stref marginalnych lodowców współczesnych i plejstoceńskich,
 • glacjologia – procesy i zjawiska o charakterze ekstremalnym (powodzie lodowcowe, szarża lodowcowa),
 • wykorzystanie metod ilościowych w analizach rzeźby terenu w oparciu o otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS),
 • geometria obiektów przestrzeni geograficznej oraz wizualizacja kartograficzna (mapy).

Profil na ResercheGate: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Szafraniec2
[/column]
[/row]
Propozycja tutoriali – zakres (tematy szczegółowe do ustalenia ze studentami):

 • Mapa jako sposób dokumentacji obiektów/zjawisk/procesów
 • Analiza rzeźby wybranego obszaru z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych – formy, relacje przestrzenne, morfometria

Mile widziane własne pomysły/tematy. Tutoriale mogą być elementem prac dyplomowych.

[/column]

[/row]


[row]

[column md=”6″]


[/column]

[column md=”6″]

dr Artur Widawski

Katedra Klimatologii

Geograf – klimatolog
Zainteresowania badawcze:
 • satelitarne analizy i fotointerpretacja zjawisk zachodzących w atmosferze
 • klimat obszarów górskich i polarnych
 • bezzałogowe statki powietrzne (UAV) i ich zastosowania

[/column]

[/row]

Popozycje tutoriali:

 • Nieoczywiste piękno satelitarnych obrazów zjawisk pogodowych na kuli ziemskiej – meteorologiczne systemy satelitarne i ich zastosowania
 • Bezzałogowe statki powietrzne (małe samoloty, drony, latawce) i ich wykorzystanie w budowaniu lepszego Świata
 • Rower to jest Świat. Wirtualna podróż rowerem dookoła współczesnego świata – koncepcja wyprawy.