Zielone czeki

WNoZ » Zielone czeki

„Zielone czeki” to prestiżowe nagrody przyznawane od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Laureatów wyłania Kapituła złożona z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. W jej skład wchodzi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wyróżnienia przyznane są w następujących kategoriach:

  • programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
  • prace naukowo-badawcze,
  • edukacja ekologiczna,
  • szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
  • publicystyka ekologiczna,
  • działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
  • oraz nagroda specjalna.

 

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, (ul. Plebiscytowa 19 z dopiskiem „Zielony czek”) do 16 marca 2018 roku. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 23 kwietnia. Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2205-zielone-czeki-2018.html.