Cabała J., 2000: Jakość oraz wtórne zmiany chemizmu rud Zn-Pb w olkuskim rejonie złożowym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 6, z. 1 s. 117-141

Jakość oraz wtórne zmiany chemizmu rud Zn-Pb w olkuskim rejonie złożowym

Diversity of Zn–Pb ores quality and epigenetic changes of their chemistry in Olkusz region

Streszczenie: W oparciu o dane z analiz pełnych prób rud cynkowo-ołowiowych pochodzących ze złóż rejonu olkusko-zawierciańskiego wykonano analizy geostatystyczne i określono najważniejsze prawidłowości zmian składu mineralnego i chemicznego rud. Otrzymane wyniki pozwoliły scharakteryzować najważniejszych czynniki wpływające w rożnym stopniu na chemizm i mineralogię rud Zn-Pb. Scharakteryzowano występowanie stref okruszcowanych w obszarach rowów i zrębów. Przedstawiono skład mineralny rud i zróżnicowanie zawartości głównych siarczków w poszczególnych złożach, zwrócono uwagę na znaczny udział galeny i cerusytu w rudach wschodniej, peryferycznej części rejonu olkuskiego. Obliczono współczynniki zmienności zawartości cynku i ołowiu i wskazano, że w złożach o przewadze siarczkowej mineralizacji, kształt skumulowanych krzywych i charakterystyka zmienności jest inna aniżeli w złożach posiadających rudy utlenione lub znaczny udział mineralizacji ołowiowej. Wśród najważniejszych czynników wpływających na utlenienie siarczków opisano warunki występowania gniazd rudnych, zróżnicowanie mineralizacji w rowach i w zrębach, uwarunkowania hydrogeologiczne oraz znaczenie hipsografii horyzontów rudnych. Opisano zmienność stopnia utlenienia głównych siarczków w poszczególnych złożach, zwrócono uwagę na inny aniżeli w pozostałych złożach charakter zmienności utlenienia siarczków w Sikorce i Kluczach. Przeanalizowano stopień utlenienia siarczków ołowiu i wskazano najważniejsze przyczyny wzrostu zawartości cerusytu w rudach z Sikorki, Klucz i Olkusza. Dla utlenienia siarczków żelaza wykazano charakterystyczny, bezpośredni jego związek z głębokością zalegania złóż. Przedstawiono najważniejsze prawidłowości zmian jakościowych rud w olkuskim rejonie złożowym.